ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: ‘Ανοδος τιμής μτχ 122% στο 30ΗΜ, βραχνάς τα δάνεια…

BIOΚΑΡΠΕΤ: Αποτιμάται σε 8,78 εκατ. ευρώ, με την τιμή της μετοχής να αυξάνεται κατά 122% σε διάστημα 30ΗΜ. Ενώ ενισχύεται από την αρχή του 2016 κατά 46,40%…
Ο κύκλος εργασιών το 2015 σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε στα 81,41 εκατ. έναντι  74,13 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 9,82% σε σχέση με το 2014.
Η μεταβολή προέρχεται κυρίως από τη αύξηση των πωλήσεων Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 8 προϊόντων αλουμινίου της θυγατρικής εταιρείας Εξάλκο.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν το 2015 και διαμορφώθηκαν στα 2,60 εκατ. κέρδη έναντι  (0,13) εκατ. ζημίες το 2014.
Η μεταβολή προέρχεται κυρίως από τη μείωση του κόστους και την αύξηση του μικτού κέρδους των πωλήσεων της θυγατρικής εταιρείας Εξάλκο.
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ(Ι): Οι καθαρές ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου το 2015 διαμορφώθηκαν σε (4,30) εκατ. έναντι  (7,23) εκατ. το 2014.
Η μείωση των ζημιών του ομίλου οφείλεται κυρίως: α) στη μείωση του κόστους, β) στην αύξηση του ποσοστού μικτού κέρδους των πωλήσεων της θυγατρικής εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ που δραστηριοποιείται στον κλάδο μεταλλουργίας.
Ο συνολικός μακροπρόθεσμος δανεισμός του ομίλου ανέρχεται στα 55,10 εκατ. ενώ οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου ανέρχονται σε  24,29 εκατ. Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανέρχονται σε 4,67 εκατ.ευρώ.