“Α-Ω”: Ολο και κάτι μαθαίνουμε, δεν μπορεί να τα… ξέρουμε όλα!

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αθέμιτη σύμπραξη είναι μια συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων στην αγορά σχετικά με τις ποσότητες που θα παράγονται και την τιμή στην οποία θα πωλούνται τα προϊόντα.
Ανοικτή οικονομία είναι η οικονομία που αλληλεπιδρά ελεύθερα με άλλες οικονομίες. Οι εισαγωγές, οι εξαγωγές και γενικά οι ξένες επενδύσεις είναι ελεύθερες και παίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομική ζωή. Μία ανοιχτή οικονομία είναι μια αγορά απαλλαγμένη από εμπορικούς δασμούς και η διακίνηση προϊόντων, υπηρεσιών, παραγωγικών συντελεστών, κεφαλαίων και ανθρώπων είναι ελεύθερη.
Βάση των δεδουλευμένων είναι μία λογιστική υπόθεση που αναφέρει ότι η επίπτωση συναλλαγών και άλλων γεγονότων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναγνωρίζονται όταν συμβαίνουν και όχι όταν εισπράττονται ή καταβάλλονται μετρητά.
Γρίφος της απόδοσης των μετοχών είναι η ανεξήγητα υψηλή απόδοση που προσφέρουν ορισμένες μετοχές σε σχέση με αυτή που προκύπτει εάν χρησιμοποιηθούν ορθολογικά υποδείγματα αποτίμησης.Σύμφωνα με την θεωρία της αποτελεσματικής αγοράς, όσο μεγαλύτερο κίνδυνο έχει μιαεπένδυση, τόσο υψηλότερη θα πρέπει να είναι και η απόδοση που προσφέρει.
Διαρκής απογραφή είναι το σύστημα απογραφής που  επιτρέπει την άμεση ενημέρωση της επιχείρησης σχετικά με την ποσότητα, το κόστος ανά μονάδα και το συνολικό κόστος για κάθε είδος εμπορεύματος. Πρόκειται για μια διαδικασία, που είναι ιδιαίτερα δαπανηρή, επειδή τηρούνται πληθώρα αναλυτικών λογαριασμών (ένας για κάθε είδος αποθέματος) κατά ποσότητα και κόστος. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα της διαρκούς απογραφής δεν ενδείκνυται για τη λογιστική παρακολούθηση αποθεμάτων μικρής αξίας ανά μονάδα.
Έλεγχοι κεφαλαίων / κεφαλαιακοί περιορισμοί (capital controls) είναι ένα οικονομικό μέτρο που λαμβάνεται από την κυβέρνηση ή την κεντρική τράπεζα μιας χώρας, με σκοπό να περιορίσει τις εισροές και εκροές κεφαλαίων μέσα, από και προς την εγχώρια οικονομία όπως αυτές καταγράφονται στους εθνικούς λογαριασμούς. Επίσης ο έλεγχος κεφαλαίων σαν κυβερνητική πολιτική μπορεί να περιορίσει τη δυνατότητα των κατοίκων μιας χώρας στην απόκτηση ξένων περιουσιακών στοιχείων (εκροή εγχώριων κεφαλαίων ) και/ή τον περιορισμό αλλοδαπών για την αγορά εγχώριων περιουσιακών στοιχείων (εισροή ξένων κεφαλαίων).
Ζήτηση για ένα προϊόν είναι η σχέση που δείχνει την ποσότητα του προϊόντος που οι καταναλωτές επιθυμούν να αγοράσουν σε κάθε επίπεδο τιμής του. Από μόνη της η απλή επιθυμία ενός καταναλωτή για ένα προϊόν δεν αποτελεί ζήτηση. Χρειάζεται επιπλέον να διαθέτει και την αγοραστική δύναμη που απαιτείται για την αγορά του, ενώ η ζήτηση για ένα προϊόν αναφέρεται πάντοτε σε ορισμένη χρονική περίοδο.
Ηγεσία τιμής είναι ένα είδος σιωπηρής συμφωνίας των ολιγοπωλιακών επιχειρήσεων να αφήνουν μια επιχείρηση να λαμβάνει τις αποφάσεις σχετικά με την τιμή ενός προϊόντος και να ακολουθούν έπειτα οι άλλες. Την πρωτοβουλία για τη μεταβολή της τιμής μπορεί να την παίρνει: [1] Κάποια από τις επιχειρήσεις που έχουν δείξει ότι εκτιμούν σωστά τις συνθήκες τηςαγοράς και γνωρίζουν πότε χρειάζεται να αλλάξει η τιμή. [2] Η επιχείρηση που δεσπόζει στον κλάδο.
Θεωρία προοπτικής είναι η θεωρία συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής που ορίζει ότι οι επενδυτές εκτιμούν τα κέρδη και τις ζημιές διαφορετικά, παίρνοντας τις αποφάσεις τους βασιζόμενοι περισσότερο στα αντιληπτά κέρδη απ’ ότι στις αντιληπτές ζημιές που θα προκύψουν από μια κατάσταση. Συνεπώς, αν δοθεί σε κάποιον η ευχέρεια να διαλέξει ανάμεσα σε δύο ισοπίθανα ενδεχόμενα, το ένα εκφρασμένο με όρους πιθανού κέρδους και το άλλο εκφρασμένο με όρους πιθανής ζημιάς, αυτός θα διαλέξει την πρώτη.
Ιστορικό κόστος είναι το αρχικό ποσό που έχει καταβληθεί από την επιχείρηση για την αγορά των παραγωγικών συντελεστών της. Εναλλακτικά, ιστορικό κόστος είναι το ποσό των χρημάτων που καταβλήθηκε για την απόκτηση στοιχείων του Ενεργητικού ή τα χρήματα που λήφθησαν κατά τη δημιουργία μιας Υποχρέωσης (π.χ. λήψη δανείων).

Ευρετήριο Οικονομικών ΌρωνΟικονομικο λεξικο με ορισμους |

Καθαρές εξαγωγές είναι η δαπάνη για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται στην εγχώρια οικονομία και αγοράζονται από αλλοδαπούς (εξαγωγές) μείον τη δαπάνη για την αγορά ξένων αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται στην εγχώρια οικονομία (εισαγωγές).
Λειτουργικός κύκλος είναι ο χρόνος που απαιτείται από την απόκτηση (μετρητοίς ή μεπίστωση) εμπορευμάτων ή πρώτων υλών, τη μετατροπή αυτών σε προϊόντα, την πώληση εμπορευμάτων / προϊόντων και μέχρι την είσπραξη του τιμήματος.
Μη εργατικό δυναμικό είναι το μέρος του ενήλικου πληθυσμού που ασχολείται με τα οικιακά, είναι συνταξιούχοι, ασθενούν σοβαρά ώστε να απέχουν από την εργασία, ή δεν ψάχνουν για εργασία.
Νομοθετικός κίνδυνος είναι το ρίσκο που παίρνει μια επιχείρηση είτε να εισαχθεί μια νέα νομοθεσία, είτε να αλλάξει μια παλαιότερη, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν αρνητικά οι επενδύσεις της.
Ξένα Κεφάλαια (Liabilities)Υποχρεώσεις είναι χρέη της επιχείρησης που καταγράφονται στον Ισολογισμό της και θεωρούνται απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της, καθώς χρησιμοποιούνται για την χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της παραγωγικής διαδικασίας. Ως Υποχρεώσεις ή Ξένα κεφάλαια θεωρούνται: Τα δάνεια που χορηγούν στην επιχείρηση τρίτοι – Οι πιστώσεις που χορηγούν τρίτοι (προμηθευτές, εργαζόμενοι και άλλοι πιστωτές) όταν η επιχείρηση αγοράζει από αυτούς αγαθά και υπηρεσίες με πίστωση. -Οι προκαταβολές πελατών προς την επιχείρηση, έναντι μελλοντικής αγοράς αγαθών ή χρησιμοποίησης υπηρεσιών κ.α.
Οικονομία συντήρησης είναι μια αχρήματη οικονομία η οποία βασίζεται στην κατανάλωσηβασικών αγαθών και όχι στην ανταλλαγή τους. Κάθε μέλος μιας τέτοιας οικονομίας καταναλώνει μόνο ό,τι παράγει και δεν επιδιώκει να συσσωρεύσει πλούτο, ενώ το βιοτικό επίπεδο συνήθως παραμένει χαμηλό.
Πάγια διευκόλυνση είναι μια πιστωτική διευκόλυνση που παρέχει η κεντρική τράπεζα στους αντισυμβαλλομένους, την οποία χρησιμοποιούν με δική τους πρωτοβουλία. Το Ευρωσύστημα προσφέρει δύο πάγιες διευκολύνσεις διάρκειας μίας ημέρας: Τη διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης και τη διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων.
Ρήτρα απαλλαγής είναι η ρήτρα που αφορά συμβόλαιο μίσθωσης και η οποία απαλλάσσει τον μισθωτή από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου, όταν για λόγους ανωτέρας βίας (καταιγίδα, πλημμύρα, πυρκαγιά), το μίσθιο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να κατοικηθεί.
Στασιμοπληθωρισμός είναι το οικονομικό φαινόμενο κατά το οποίο, για ένα δεδομένο χρονικό διάστημα, παρατηρείται αύξηση των ποσοστών ανεργίας παράλληλα με την αύξηση του πληθωρισμού. Πρόκειται ουσιαστικά για ένδειξη μη αποτελεσματικής αγοράς, καθώς παραδοσιακά τα ποσοστά της ανεργίας κινούνται αντίστροφα με τις πληθωριστικές πιέσεις όπως προτείνει η καμπύλη Phillips.
Τριγωνικές συναλλαγές είναι μία διαδικασία με την οποία πολυεθνικές επιχειρήσεις και επιχειρηματικές μονάδες προβαίνουν σε αγοραπωλησίες προϊόντων και παροχή υπηρεσιών μεταξύ τους, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μειώσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, μέσω της μεταβιβαστικής τιμολόγησης. Οι τριγωνικές συναλλαγές δεν είναι παράνομες σαν πράξεις (φοροδιαφυγή), αλλά καθίστανται παράνομες όταν χρησιμοποιούνται στις ενδοεταιρικές συναλλαγές με απώτερο σκοπό τη φοροαποφυγή και την απόκρυψη φορολογητέου εισοδήματος. Αυτό συμβάλλει είτε στην πληρωμή ελάχιστου εταιρικού φόρου είτε ακόμα και μηδενικού, ιδιαίτερα όταν εμπλέκονται θυγατρικές  με έδρα σε φορολογικούς παραδείσους.
Υπεραισιοδοξία των μάνατζερς είναι η συμπεριφορική παρατήρηση όπου τα διευθυντικά στελέχη τείνουν να έχουν υπεραυτοπεποίθηση και να είναι πιο αισιόδοξα όταν πιστεύουν ότι έχουν τον πλήρη έλεγχο μίας κατάστασης. Εάν τα υψηλόβαθμα στελέχη των επιχειρήσεων έχουν υπεραισιοδοξία και υπεραυτοπεποίθηση τότε και οι προβλέψεις τους σχετικά με τις εξαγορές και συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων τους θα είναι αισιόδοξες και θα προτιμήσουν να χρηματοδοτούν τις εξαγορές με δάνεια παρά με μετοχές.
Φαινόμενο της πρωινής ηλιοφάνειας είναι η παρατήρηση όπου η χρηματιστηριακή απόδοση των ημερών με τέλεια ηλιοφάνεια είναι αρκετά υψηλότερη από την απόδοση των ημερών που επικρατούσε συννεφιά.Αυτό σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα άλλης έρευνας της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής, που έδειχνε ότι η απόδοση τις Δευτέρες είναι σημαντικά χαμηλότερη από τις Παρασκευές (φαινόμενο του Σαββατοκύριακου), δείχνει ότι οι μεταβολές δεν επηρεάζονται από θεμελιώδεις παράγοντες ούτε είναι αποτέλεσμα ορθολογικής σκέψης και ανάλυσης των επενδυτών.Μάλλον είναι η διάθεση (συναισθηματική φόρτιση) των επενδυτών, δηλαδή η ψυχολογία τους, που καθορίζει την επενδυτική τους συμπεριφορά.
Χρυσή μετοχή είναι μια ονομαστική μετοχή που έχει περισσότερα προνόμια και δυνατότητες (πχ δυνατότητα εξάσκησης βέτο) από τις απλές μετοχές σε μερικές ιδιαίτερες περιπτώσεις. Συχνά οι κυβερνήσεις, με την ιδιότητα του μετόχου, έχουν στην κατοχή τους τέτοιου είδους μετοχές σε δημόσιες επιχειρήσεις όταν βρίσκονται στο στάδιο της ιδιωτικοποίησης.
Ψευδαίσθηση του ελέγχου ονομάζεται η τάση που έχουν οι άνθρωποι να πιστεύουν ότι έχουν τον έλεγχο ή ότι μπορούν να επηρεάσουν γεγονότα πάνω στα οποία δεν έχουν καμία πραγματική επιρροή.
Ωρίμανση είναι η ημερομηνία στην οποία θα εξοφληθεί ένα χρεόγραφο (π.χ. ομόλογο), δηλαδή η ημερομηνία στην οποία ο κάτοχος του χρεογράφου θα εισπράξει την ονομαστική αξία. Η διάρκεια μέχρι την ωρίμανση θα είναι ο χρόνος που απομένει μέχρι να εξοφληθεί το χρεόγραφο και είναι δεδομένη.
* ,