Αύξηση στα κέρδη του ΟΛΠ κατά 40,6% στο 9μηνο – Πτώση εμφάνισαν τα έσοδα

Αύξηση στα κέρδη του ΟΛΠ
 Κατά 40,6% στο 9μηνο- Πτώση εμφάνισαν τα έσοδα
Πτώση στα έσοδα αλλά αύξηση των προ φόρων κερδών του εμφάνισε στο εννεάμηνο ο ΟΛΠ, οι οικονομικές καταστάσεις του οποίου ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση.
Συγκεκριμένα τα συνολικά έσοδα εννεαμήνου παρουσίασαν μείωση κατά 5,7% και διαμορφώθηκαν στα 75,4 εκατ. ευρώ έναντι 79,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2014. Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της ίδιας περιόδου παρουσίασαν μείωση κατά 4,9% και ανήλθαν σε 69,8 εκ. ευρώ έναντι 73,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014.
Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στη μείωση 4,4% των αμοιβών προσωπικού και των δαπανών για συντήρηση – επισκευή, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κλπ. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 47,3% και ανήλθαν σε 15,3 εκατ. ευρώέναντι 10,4 εκ. το 2014 ενώ μετά από τους φόρους αυξήθηκαν κατά 40,6% και ανήλθαν σε 12,1 εκατ. ευρώ. 
Σημειώνεται ότι το γ’ τρίμηνο (01.09.2015) ο Οργανισμός εξόφλησε πλήρως τις υποχρεώσεις του από την εθελούσια έξοδο των υπαλλήλων του Ν. 3651/2008 στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ και το ΕΤΕΑ, ύψους 14 εκατ. ευρώ και παρόλα αυτά, τα ταμειακά διαθέσιμα παραμένουν στα ίδια υψηλά επίπεδα των 48, 8 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον στα παραπάνω αποτελέσματα περιλαμβάνεται η πρόβλεψη για πλήρη απομείωση της συμμετοχής του ΟΛΠ στις θυγατρικές του, ύψους 980 χιλ. Ευρώ μετά την απόφαση για διακοπή της λειτουργίας τους λόγω συσσωρευμένων ζημιών.  Κατά την παρουσίαση των καταστάσεων ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ κ. Γ. Κούβαρης δήλωσε: “παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον το οποίο επηρεάζει εμπόριο και μεταφορές ο Οργανισμός μειώνει τα έξοδά του, αυξάνει την κερδοφορία του και βελτιώνει συνολικά τα αποτελέσματά του”.