Ανοικτό το ζήτημα της οριστικής μετάβασης της ελληνικής οικονομίας στην ανάπτυξη…

Ανοικτό το ζήτημα της οριστικής μετάβασης στην ανάπτυξη…

Καθώς ολοκληρώνεται το 2015, όπως αναφέρει το ΚΕΠΕ, εξακολουθεί να παραμένει ανοικτό το ζήτημα της οριστικής μετάβασης της ελληνικής οικονομίας στην ανάπτυξη, κάτι που, σύμφωνα με την πλειονότητα των μέχρι τώρα εκτιμήσεων για το πραγματικό ΑΕΠ της χώρας, δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο ερχόμενο έτος.

Εντούτοις, στην τρέχουσα φάση που διανύει η ελληνική οικονομία, διαφαίνεται ότι έχει εξαλειφθεί ένα σημαντικό τμήμα της αβεβαιότητας που κυριάρχησε στη διάρκεια του 2015, αναφορικά με την αναμενόμενη οικονομική πορεία, αλλά και το ρόλο της χώρας εντός της Ευρώπης.

Η επίτευξη μιας σχετικής σταθερότητας αναφορικά με τις εγχώριες οικονομικές συνθήκες, ωστόσο, δεν δικαιολογεί εφησυχασμό, εφόσον το εγχώριο οικονομικό κλίμα παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστο, εξαιτίας τόσο της απαραίτητης προσαρμογής που πρέπει να υλοποιηθεί σταδιακά και αφορά σε διαφορετικούς άξονες της οικονομικής δραστηριότητας, όσο και των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων, η αντιμετώπιση των οποίων αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για την Ελλάδα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, καθίσταται αναγκαίο, σε ένα πρώτο βήμα, να συνεκτιμηθούν πολλοί κρίσιμοι παράγοντες και, σε ένα δεύτερο, να ενσωματωθούν στον μακροχρόνιο στρατηγικό σχεδιασμό για την εξασφάλιση μιας μακροχρόνια βιώσιμης ανάπτυξης, με κοινωνική ευημερία.

Η ποσοτική εκτίμηση των μεσομακροπρόθεσμων προοπτικών της χώρας παρέχει τη βάση για την οριοθέτηση των στόχων, ενώ παράγοντες, όπως η σταθερότητα των κεντρικών μηχανισμών που εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση των συμμετεχόντων στην οικονομική δραστηριότητα και η ικανότητα αξιοποίησης των ευκαιριών που προκύπτουν, αποτελούν παραδείγματα προϋποθέσεων για την επίτευξη των στόχων που τίθενται.