ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΕ ΤΟΥΣ ΛΟΥΟΜΕΝΟΥΣ Ο «καρχαρίας» του Ναυπλίου ήταν βασιλική ζαργάνα

Ìßá âáóéëéêÞ ÆáñãÜíá Ýêáíå ôçí ðáñïõóßá ôçò óôçí ðáñáëßá ôçò Êáñáèþíáò , óôçí ðüëç ôïõ Íáõðëßïõ , ìå áðïôÝëåóìá íá áíáóôáôùèïýí ïé ëïõüìåíïé ôçò ðáñáëßáò ëüãù ôïõ ðôåñõãßïõ ðïõ öÝñåé ôç ñÜ÷ç ôïõ, ÄåõôÝñá 18 Áðñéëßïõ 2016. Ç ÂáóéëéêÞ ÆáñãÜíá Þ áëëéþò ÌÜñëéí, èåùñåßôáé ôï ðéï ãñÞãïñï øÜñé óôïí èáëÜóóéï êüóìï, üóïí áöïñÜ ôçí ôåëéêÞ ôïõ ôá÷ýôçôá ,áöïý ìðïñåß íá öôÜóåé ôá 110 ÷éëéüìåôñá ôçí þñá . ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÌÐÏÕÃÉÙÔÇÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ

ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΕ ΤΟΥΣ ΛΟΥΟΜΕΝΟΥΣ

Ο «καρχαρίας» του Ναυπλίου ήταν βασιλική ζαργάνα

Το πτερύγιο μιας… βασιλικής ζαργάνας αναστάτωσε σήμερα τους λουόμενους στην παραλία Καραθώνα στο Ναύπλιο, που έσπευσαν να βγουν από τα νερά φοβούμενοι ότι επρόκειτο για καρχαρία.

Η βασιλική ζαργάνα, ή αλλιώς Μάρλιν, είναι ένα από τα πιο γρήγορα ψάρια του κόσμου και τρέφεται με μικρότερα ψάρια.