ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – Ιονική Ξενοδ.

  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

Κατά το εννεάμηνο του 2015, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 5,4 εκατ. έναντι Ευρώ 5,0 εκατ.  πέρυσι, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε Ευρώ 23,1 εκατ., έναντι  Ευρώ 22,3 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 2,3 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 0,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014, ενισχυμένα από την αλλαγή του συντελεστή φορολογίας.

 

* ,