ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ – PAPERPACK ΑΒΕΕ

Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, σύμφωνα με την δημοσιευμένη ετήσια οικονομική έκθεση για την Χρήση από 1/1/2015 έως 31/12/2015. Πιο συγκεκριμένα:

 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας  παρουσίασε αύξηση κατά 1,15%  και ανήλθε σε 14.136  χιλ.€ έναντι 13.976 χιλ.€ της προηγούμενης χρήσης.

 

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε  2.529 χιλ.€ έναντι 2.598 χιλ.€  της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση 2,65%.

 

Tα αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν αύξηση 0,44% και διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1.834 χιλ.€ έναντι 1.826 χιλ.€.

 

Τα κέρδη μετά από φόρους  διαμορφώθηκαν σε 1.244 χιλ.€ έναντι 1.261 χιλ.€, παρουσιάζοντας μείωση 1,35% η οποία οφείλεται στην αύξηση του συντελεστή φορολογίας.

 

Η Εταιρεία παρουσίασε θετικές ταμιακές ροές 1.650 χιλ. έναντι 2.279 χλ.€ και  τα ταμιακά διαθέσιμα της ανέρχονται σε2.426 χιλ.€.

 

Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας μειώθηκε κατά 758 χιλ.€.

 

Κατά την  χρήση 2015 υλοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους  1.069 χιλ.€  και συνολικά 2.729 χιλ.€ την διετία 2014-2015, με ίδια κεφάλαια.

Τέλος,  το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην ετήσια έκθεσή του προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, την καταβολή μερίσματος ποσού 0,11 ευρώ ανά μετοχή.

* ,