ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ – EΛΙΝΟΙΛ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015

Aύξηση Κύκλου Εργασιών

Aύξηση EBITDA

Aύξηση κερδοφορίας

Η ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. ανακοίνωσε τα αποτελέσματα εννεάμηνου 2015, βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧA).

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου στο εννεάμηνο του 2015 ανήλθε σε € 754,0 έναντι 688,4 εκατ. το εννεάμηνο του 2014, καταγράφοντας αύξηση 9,5%. Η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται στην αύξηση του όγκου πωλήσεων υγρών καυσίμων της μητρικής αλλά και συνολικά στην βελτίωση της πορείας όλων των θυγατρικών του Ομίλου.

Τα μικτά κέρδη του ομίλου το εννεάμηνο του 2015 ανήλθαν σε € 30,7 έναντι € 27,7 εκατ. το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2014, αυξημένα κατά 10,8%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 9,7 έναντι € 7,0 εκατ. το εννεάμηνο του 2014, σημειώνοντας αύξηση 38,6% και τα ενοποιημένα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κέρδη του Ομίλου (EATAM) ανήλθαν σε € 3,2 έναντι €1,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο του 2015 ανήλθαν σε € 9,0 έναντι €6,6 εκατ. το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2014 σημειώνοντας αύξηση 36,3% ενώ τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε € 2,4 έναντι € 1,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων στο εννεάμηνο του 2015, σε σχέση με το ήδη θετικό αντίστοιχο διάστημα του 2014, είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής για αύξηση εσόδων μέσω παροχής νέων, πρωτοποριακών προϊόντων αλλά και εισόδου σε νέες αγορές και δραστηριότητες. Η εφαρμογή του ελέγχου κίνησης κεφαλαίων επέφερε απώλειες στα έσοδα για ένα μικρό διάστημα αλλά δεν ανέτρεψε την θετική πορεία αφού η ΕΛΙΝΟΙΛ χάρη στις υποδομές της και την οργάνωση της ανταπεξήλθε με μεγάλη επιτυχία.

Η εταιρία συνέχισε την επιλεκτική ανάπτυξη του δικτύου της φθάνοντας το Σεπτέμβριο τα 576 πρατήρια ελίν ενώ διατήρησε και την ανοδική της πορεία στο διεθνές εμπόριο. Σε επίπεδο Ομίλου, η θυγατρική ελίν Τεχνική βελτίωσε την ήδη θετική πορεία της σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014 διατηρώντας σταθερή ροή νέων έργων όλο αυτό το διάστημα.

Στην ελίν Ναυτικήεπιτυγχάνεται θετικό αποτέλεσμα χάρη στην αποτελεσματική αξιοποίηση του στόλου των πλοίων της από την ΕΛΙΝΟΙΛ, στην ελίν Σταθμοί διατηρείται η κερδοφορία ενώ και η συνδεδεμένη ελίν Βιοκαύσιμα, στην οποία η ΕΛΙΝΟΙΛ συμμετέχει με ποσοστό 37%, επέστρεψε σε θετικό έδαφος.

Η ελληνική αγορά καυσίμων στο εννεάμηνο του 2015 δεν έδειξε σημάδια ανάκαμψης και ακολούθησε τη συνολική εικόνα της οικονομίας. Οι βενζίνες συνέχισαν πτωτικά, το ντήζελ κίνησης απώλεσε την θετική δυναμική του ενώ μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης παρουσίασε θετικό πρόσημο, αποτέλεσμα της εξαιρετικά μεγάλης ζήτησης στο πρώτο τετράμηνο του έτους. Η ΕΛΙΝΟΙΛ, σε αντίθεση με την συνολική εικόνα της αγοράς στο εννεάμηνο, κατάφερε να πετύχει αύξηση πωλήσεων και στα τρία προϊόντα.

Στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, η ΕΛΙΝΟΙΛ στοχεύει σε περαιτέρω αύξηση πωλήσεων και των μεριδίων αγοράς που κατέχει καθώς και στην βελτίωση της κερδοφορίας της. Ο στόχος θα εξαρτηθεί έως ένα βαθμό από την πορεία πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης, η οποία επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, όμως η εταιρία δεν στηρίζεται σε αυτό μόνο το προϊόν. Η ΕΛΙΝΟΙΛ θα συνεχίσει την προσεκτική κι επιλεκτική ανάπτυξη του δικτύου ελίν έχοντας ως επόμενο στόχο τα 600 πρατήρια και την περαιτέρω βελτίωση πωλήσεων όλων των προϊόντων της ενώ στο Διεθνές Εμπόριο, έχοντας πλέον σταθεροποιήσει την παρουσία της, θα αναζητήσει νέες ευκαιρίες.

Σημείωση: Τα «Στοιχεία και Πληροφορίες» της περιόδου 1/1/2015 – 30/9/2015 της ΕΛINΟΙΛ Α.Ε. δημοσιεύτηκαν την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015 και μαζί με την Οικονομική Έκθεση της ίδιας περιόδου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.elin.gr καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών www.athex.gr από την ίδια ημερομηνία.

Κηφισιά, 1 Δεκεμβρίου 2015

 

* ,