ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: Grivalia, Lamda, Tενέργ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Πλ.Θράκης | Mikrometoxos.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: Grivalia, Lamda, Tενέργ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Πλ.Θράκης

11.01.2016 10:21

Σε εφαρµογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθµ. 2273/2003 Κανονισµού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Εταιρεία Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ («Η Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι βάσει σχετικών αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουλίου 2015 προέβη, µέσω του µέλους του Χ.Α. Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά ιδίων µετοχών, ως ακολούθως: Στις 08.01.2016 η Εταιρεία αγόρασε, µε µέση τιµή κτήσης €7,34 ανά µετοχή, 14.500 µετοχές συνολικής αξίας €106.473,74.

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι κατ’ εφαρμογή  του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης  Δεκεμβρίου 2014 προέβη στις 8 Ιανουαρίου 2016 σε αγορά 1.000 ιδίων μετοχών, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. με μέση τιμή κτήσης Ευρώ 1,3691 ανά μετοχή. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε Ευρώ 1.369,14.

Η LAMDA Development S.A. (η «Εταιρεία») σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού της Συμβουλίου (συνεδριάσεις της 16.06.2015), προέβη μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως: Στις 8 Ιανουαρίου 2016 η Εταιρεία αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 4,12 ανά μετοχή, 11.100 μετοχές, συνολικής αξίας € 45.703,76.

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 29/4/2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 30/4/2014 απόφασης του Δ.Σ., προέβη την 8/1/2016 μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ  ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 12.550 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,3545 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 29.548,48 ευρώ.

 

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 26/6/2014 απόφασης της Τακτικής Γενική Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 26/6/2014 απόφασης του Δ.Σ., προέβη την 8/1/2016, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 10.716 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,4755 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 15.811,87 ευρώ.
*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017