Ή να γράφουμε τα πράγματα με το όνομά τους ή να πάμε σπίτια μας…

Η σκύλευση του πτώματος του μικροεπενδυτή στο ελληνικό χρηματιστήριο δεν έχει προηγούμενο

ΔΙABAΣAME σήμερα…ή μάλλον χθες…

Η Lafarge, με αίτησή της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αιτείται την έγκριση της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των κοινών μετοχών της Εταιρείας, προσφέροντας για κάθε μια από αυτές το ποσό των 1,23 ευρώ σε μετρητά.
ΑΓΕΤ: Προχωρά σε squeeze out η Lafarge -Κατέχει το 93,51% των μετοχών μετά τη ΔΠ

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής, σε συνέχεια ενημέρωσης που έλαβε στις 29 Ιανουαρίου 2016 από την εταιρεία «LAFARGE CEMENTOS SAU» (στο εξής, o «Προτείνων») ανακοίνωσε, ότι ο Προτείνων υπέβαλε κατά την ως άνω ημερομηνία αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των κοινών μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου 3461/2006.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην αίτηση, στις 16 Δεκεμβρίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώθηκε η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των προσφερθεισών μετοχών στο πλαίσιο της από 30 Ιουλίου 2015 υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που είχε υποβάλει ο Προτείνων για το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας (στο εξής, η «Δημόσια Πρόταση»), ο Προτείνων κατείχε άμεσα 66.468.761 κοινές μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου ποσοστό 93,51% των κοινών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι μετά τη λήξη της περιόδου αποδοχής της ως άνω Δημόσιας Πρότασης και έως τις 26 Ιανουαρίου 2016, ο Προτείνων έχει αποκτήσει 121.752 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου ποσοστό 0,17% των κοινών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος υποχρεωτικής πώλησης (sell-out) από ορισμένους μετόχους της μειοψηφίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Lafarge, με αίτησή του προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αιτείται την έγκριση της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των υπόλοιπων κοινών μετοχών της Εταιρείας, προσφέροντας για κάθε μια από αυτές το ποσό των EUR 1,23 σε μετρητά (το οποίο ισούται με το αντάλλαγμα που προσέφερε στην Δημόσια Πρόταση). Από το καταβλητέο θα αφαιρεθεί το ποσό που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, σήμερα ανερχόμενο σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των μεταβιβαζόμενων μετοχών στον Προτείνοντα.

Η βούληση του Προτείνοντα να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς περιλαμβάνεται στην παράγραφο 2.4.1 του Πληροφοριακού Δελτίου της Δημόσιας Πρότασης, το οποίο εγκρίθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2015 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Συνημμένα με την αίτηση του δικαιώματος εξαγοράς υποβλήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η από 25 Ιανουαρίου 2016 βεβαίωση της BNP Paribas S.A., δυνάμει της οποίας πιστοποιείται ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την καταβολή του συνόλου του τιμήματος που ενδέχεται να καταβληθεί σε μετρητά του για την εξαγορά των υπόλοιπων μετοχών της Εταιρείας πλέον των τελών εκκαθάρισης ύψους 0,16% υπέρ της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛΚΑΤ).

=============

Η σκύλευση του πτώματος του μικροεπενδυτή στο ελληνικό χρηματιστήριο δεν έχει προηγούμενο. Τρανή απόδειξη, τρανταχτό παράδειγμα του πως αντιμετωπίζεται από τους μεγαλομετόχους και τις διοικήσεις των εισηγμένων εταιρειών του ΧΑΑ είναι (και) το σημερινό.

Οπου η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ δηλ. οι γάλλοι της lafarge αποζημιώνουν την εναπομείνασα μειοψηφία καταβάλλοντας 1,23ο0 ευρώ ανά μετοχή. Χωρίς ίχνος ντροπής, χωρίς ίχνος φιλότιμου τους δίνουν ένα υποπολλαπλάσιο της πραγματικής αξίας της μετοχής στηριζόμενοι … άκουσον άκουσον σε μία ΣΑΤΑΝΙΚΗ απόφαση-διάταξη των αρμοδίων για την υπεράσπιση του θεσμού και των δικαιωμάτων των επενδυτών του ΧΑΑ!!!

ΑΥΤΗ δηλ. που καθορίζει ως νόμιμο τίμημα για την υποβολή της δημόσιας πρότασης τον μέσο όρο τιμής της μετοχής στο ταμπλό κατά την διάρκεια του προηγηθέντος της υποβολής της εξαμήνου… Δίνοντας έτσι την δυνατότητα στους μεγαλομετόχους να την χειραγωγήσουν κατά το δοκούν και να την φέρουν όπου θέλουν και γουστάρουν…

ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ δεν έχουμε το κουράγιο να σας αναλύσουμε το ΠΩΣ και το ΓΙΑΤΙ… τρέμουν τα χέρια μας από αγανάκτηση…Οι περισσότεροι άλλωστε εξ υμών ίσως τα γνωρίζετε καλύτερα και από τον “μ/μ”.

ΕΚΕΙΝΟ που μας (εξ)οργίζει όμως, είναι η παρατεταμένη αδιαφορία των κκ αρμοδίων του ΧΑΑ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που κωφεύουν σφυρίζοντας κλέφτικα! ΝΤΡΟΠΗ χίλιες φορές ΝΤΡΟΠΗ κύριοι…

ΥΓ: Και μην μας πουν ότι δεν υπάρχουν τρόποι, γιατί τότε η κατάσταση ξεφεύγει εντελώς.

Τι το πιο τίμιο και λογικό, οι μεγαλομέτοχοι να πληρώνουν την λογιστική αξία της μετοχής τους όπως αυτή κανονίζεται στην επίσημη τελευταία λογιστική κατάσταση της εταιρείας.

* ,