Χ.Α.: Παρατηρώντας πίσω από τις… αντιπαραθέσεις των αριθμών | Mikrometoxos.gr

Χ.Α.: Παρατηρώντας πίσω από τις… αντιπαραθέσεις των αριθμών

05.11.2016 14:08

AUTOHELLAS: Κίνδυνος Τιμών

Όσον αφορά τον κίνδυνο των μεταβολών των τιμών στην αγορά, ο Όμιλος στις 30.06.2016 εκτίθεται σε κίνδυνο μεταβολής της χρηματιστηριακής τιμής της συμμετοχής του στην Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.

 • Κατά τη χρήση του 2016 υπήρξε αρνητική επίδραση στα λοιπά συνολικά έσοδα της χρήσης κατά 5,5 εκατ. ευρώ. Γενικότερα η προοπτική ανάπτυξης ειδικότερα της Αεροπορίας Αιγαίου Α.Ε. θεωρείται δεδομένη εξαιτίας της ηγετικής της θέσης στον κλάδο.

ΕΠΙΣΗΣ ο Όμιλος και η Εταιρία εκτίθενται στον κίνδυνο της μεταβολής των τιμών των ακινήτων.

 • Στο πρώτο εξάμηνο του 2008 έγινε αλλαγή στη μέθοδο επιμέτρησης των ακινήτων, τα οποία δεν αποτιμώνται πλέον στην αποσβέσιμη αξία κτήσης αλλά στην εύλογη αξία τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι αλλαγές στην αγορά των ακινήτων να επηρεάζουν τις εύλογες αξίες.
 • Με το τέλος του 2010 η Εταιρεία επανεκτίμησε τα ακίνητά της, όπου στο σύνολό τους δεν παρουσίασαν μείωση της αξίας τους αλλά αντίθετα αύξηση.
 • Στη χρήση 2012 επανεκτιμήθηκαν τα ακίνητα και προέκυψαν σημαντικές ζημίες συνολικού ποσού € 16.5 εκατ.
 • Κατά τη χρήση 2013 έγινε εκ νέου επανεκτίμηση των ακινήτων και προέκυψε πρόσθετη ζημιά ύψους € 4.5 εκατ.

AUTOHELLAS-AEGEAN AIRLINES: Στις 31/12/2015 η εταιρεία κατείχε 8.328.508 μετοχές (ποσοστό 11,6618%) οι οποίες επιμετρήθηκαν με την τιμή κλεισίματος του Χ.Α. της 31/12/2015 (€6,83 ανά μετοχή και προέκυψε ζημιά €498.017,20 (επίπεδο 1 ιεράρχησης εύλογων αξιών) σε σχέση με την επιμέτρηση της 31.12.2014 το οποίο μετά την αφαίρεση του φόρου €1.095.302,13 αναγνωρίσθηκε απευθείας στην καθαρή θέση της εταιρείας μέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδημάτων.

 • Στον φόρο συμπεριλαμβάνεται και η αλλαγή του φορολογικού συντελεστή από 26% σε 29% βάσει του Ν.4334/2015. Στις 30/06/2016 η εταιρεία κατείχε 8.328.508 μετοχές (ποσοστό 11,6618%) οι οποίες επιμετρήθηκαν με την τιμή κλεισίματος του Χ.Α. της 30/06/2016 (€6,17 ανά μετοχή και προέκυψε ζημιά €5.496.815,28 (επίπεδο 1 ιεράρχησης εύλογων αξιών) σε σχέση με την επιμέτρηση της 31.12.2015 το οποίο μετά την αφαίρεση του φόρου €1.594.076,44 αναγνωρίσθηκε απευθείας στην καθαρή θέση της εταιρείας μέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδημάτων.

_________________

ΑS.CO: O συντελεστής μόχλευσης είναι αρνητικός, γεγονός που πιστοποιεί την υγιή χρηματοοικονομική κατάσταση της Eταιρίας, με το σύνολο των ταμιακών διαθεσίμων και επενδύσεων να υπερβαίνει τον τραπεζικό δανεισμό κατά € 5,224 εκατ..

 • Οι ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες παρουσιάζονται σημαντικά βελτιωμένες το Α εξάμηνο του 2016 και ανήλθαν σε €1,249 εκατ. έναντι αρνητικών λειτουργικών ταμιακών ροών €1,240 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης.

AS.Co(1): Τα αποθέματα της Εταιρίας ανήλθαν σε €3,391 εκατ. έναντι €2,923 εκατ. του τέλους χρήσης 2015 και αντιπροσωπεύουν το 11,1% του συνολικού Ενεργητικού έναντι 10,2% στην 31/12/2015.

 • Όσο αφορά τα αποθέματα η Διοίκηση έχει εξασφαλίσει την ομαλή ροή των εισαγωγών και δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ομαλής τροφοδοσίας λόγω των περιορισμών κίνησης κεφαλαίων.
 • Kέρδη ανά μετοχή: Τα κέρδη ανά μετοχή της Εταιρίας διαμορφώθηκαν σε 3,75 λεπτά έναντι 4,58 λεπτά για το Α’Εξάμηνο του 2015 σημειώνοντας μείωση κατά 18,1%.

_________________

ΑΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε κατά το α΄ εξάμηνο του 2016 με δεκατρία (13) επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία εκ των οποίων τα δώδεκα είναι ιδιόκτητα και το ένα με σύμβαση μακροχρόνιας ναύλωσης.

 • Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στο α΄ εξάμηνο του 2016 ανήλθε σε Ευρώ 109,63 εκατ. έναντι Ευρώ 108,87 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2015 (αύξηση 0,7%).
 • Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων του Ομίλου (EBITDA) ανήλθαν σε Ευρώ 21,66 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 19,03 εκατ. στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
 • Αντίστοιχα, στο α΄ εξάμηνο του 2016 οι ζημίες μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 2,20 εκατ. έναντι ζημιών μετά από φόρους Ευρώ 5,84 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2015.

ΑΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ(2): Λειτουργικά έξοδα και άλλοι λογαριασμοί

Το α΄ εξάμηνο 2016 μειώθηκαν τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου σε Ευρώ 82,85 εκατ. από Ευρώ 86,18 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2015.

 • Η μείωση των λειτουργικών εξόδων προέρχεται κατά κύριο λόγο από τη μείωση του λογαριασμού καύσιμα – λιπαντικά.
 • Τα έξοδα διοίκησης στις 30.06.2016 ανήλθαν σε Ευρώ 10,29 εκατ. έναντι Ευρώ 8,81 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
 • Τα έξοδα διάθεσης του Ομίλου παρέμειναν στα ίδια περίπου επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (Ευρώ 7,43 εκατ. το α΄εξάμηνο του 2016 έναντι Ευρώ 7,40 εκατ.).
 • Στα λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (Ευρώ 1,56 εκατ. έναντι Ευρώ 2,85 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2015) περιλαμβάνονται κατά κύριο ζημίες που προέκυψαν από πράξεις αντιστάθμισης μέρους του κινδύνου μεταβολής της τιμής των καυσίμων.
 • Τα χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου παρέμεινα σταθερά (Ευρώ 10,36 εκατ. έναντι Ευρώ 10,32 εκατ.) και αφορούν κατά κύριο λόγο τόκους δανείων.
 • Συνολικά, οι ζημίες μετά από φόρους του Ομίλου το α΄ εξάμηνο 2016 ανήλθαν σε Ευρώ 2,20 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 5,84 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
 • Το σύνολο των εταιριών του Ομίλου ελέγχονται κατά 100% από την μητρική εταιρία και συνεπώς δεν υφίστανται δικαιώματα μειοψηφίας στον Όμιλο.

ΑΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ(3):

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 40,14 εκατ. από Ευρώ 71,56 εκατ. στις 31.12.2015. Σημαντικό μέρος της ρευστότητας του Ομίλου διοχετεύτηκε προς αποπληρωμή μακροπρόθεσμων δανείων κατά Ευρώ 32,59 εκατ. εντός του α΄ εξαμήνου 2016.

 • Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 380,36 εκατ. από Ευρώ 376,23 εκατ. στις 31.12.2015.
 • Ο Όμιλος στις 30.6.2016 έχει μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Ευρώ 233,19 εκατ. έναντι Ευρώ 243,73 εκατ. στις 31.12.2015 και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Ευρώ 24,22 εκατ. έναντι Ευρώ 41,53 εκατ. στις 31.12.2015.

________________

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας την 30η Ιουνίου 2016 ανέρχεται σε € 36.404.570,16 και διαιρείται σε 101.123.806 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (€ 0,36) η κάθε μία. 10.

 • Ίδιες μετοχές Κατά την 30/6/2016 η Εταιρία κατέχει 2.222.388 ίδιες μετοχές με μέση τιμή € 0,9569 συνολικής αξίας € 2.126.550,69, ποσό το οποίο έχει μειώσει την καθαρή θέση της Εταιρίας και του Ομίλου.
 • Η εύλογη αξία αυτών την 30/6/2016 ανέρχονταν σε ποσό € 220.016,42.

Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού κατά την 30η Ιουνίου 2016 και 2015 αντίστοιχα ανέρχονταν σε 15 άτομα για τον Όμιλο και 11 άτομα για την Εταιρία.

_________________

ΓΕΚΤΕΡΝΑ-Κατασκευαστικός τομέας 

Κατά  το  Α’  εξάμηνο  του  2016  ο  Κύκλος  Εργασιών  από  την  δραστηριότητα  των  κατασκευών  προς  τρίτους  ανήλθε  σε  491,9  εκατ.  ευρώ  έναντι  361,1  εκατ.  ευρώ.

 • Στο  ποσό  αυτό  δεν συμπεριλαμβάνεται ο κύκλος εργασιών μεταξύ των τομέων του Ομίλου, ο οποίος ανέρχεται σε 23,6 εκατ. ευρώ και αφορά σε κατασκευές κεφαλαιουχικών αγαθών για τον Όμιλό μας.
 • Τα  έσοδα  από  τις  κατασκευαστικές  δραστηριότητες  ήταν  αυξημένα  κατά  36,2%  σε  σχέση  με  την  αντίστοιχη  περίοδο  του  2015  κυρίως  λόγω  των  αυξημένων  εργασιών  κατασκευής,  παρά  τα  υπάρχοντα προβλήματα χρηματοδοτήσεων, των έργων Παραχωρήσεων στην Ελλάδα.
 • Τα  προσαρμοσμένα  λειτουργικά  κέρδη  προ  φόρων,  τόκων  και  αποσβέσεων (προσαρμοσμένο  EBITDA) ανήλθαν σε 77 εκατ. ευρώ έναντι 5,8 εκατ. ευρώ  το Α’ εξάμηνο  του 2015 αυξημένα κατά  71,2 εκατ. Ευρώ.
 • Ο Κύκλος Εργασιών του κλάδου, ευρώ 491 εκατ., προέρχεται από δραστηριότητες στην Ελλάδα σε  ποσοστό  77,3%,  από  δραστηριότητες  σε  Βαλκανικές  χώρες  σε  ποσοστό  3,5%  και από  δραστηριότητες σε χώρες της Μέσης Ανατολής σε ποσοστό 19,2%.
 • Καθαρή Δανειακή Θέση  του κατασκευαστικού κλάδου (διαθέσιμα μείον δανειακές υποχρεώσεις) ανήλθε σε περίπου 65 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρής ταμειακής θέσης 108 εκατ. ευρώ την 31.12.2015.
 • Εντός  του  Α’  εξαμήνου  του  2016  ο  Όμιλος  υπέγραψε  νέες  συμβάσεις  κατασκευής  έργων  ή  επεκτάσεις υπαρχόντων συνολικού ποσού 470 εκατ. ευρώ περίπου.
 • Το  ανεκτέλεστο  υπόλοιπο  υπογεγραμμένων  συμβάσεων  την  30.06.2016  ανήρχετο  στο  ποσό  των  2.740 εκατ. ευρώ.

 

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017