Χαλκόρ: P/bv: 0,29 ΔΔΜ: 5,9 φορές (ολίγον τι τραγικό…) | Mikrometoxos.gr

Χαλκόρ: P/bv: 0,29 ΔΔΜ: 5,9 φορές (ολίγον τι τραγικό…)

01.09.2016 14:49

ΧΑΛΚΟΡ: Αποτιμάται σε 30,6 εκατ. ευρώ με την τιμή της μετοχής στα 0,3020 ευρώ ευρώ. ΧΑΜ – ΥΨΗΛΟ 2016 στα 0,1930 και 0,4250 ευρώ… Στο +10,22% από την αρχή του έτους… Με συναλλαγές 8180 τμχ ημερησίως….

Κύκλος εργασιών EΞAMHNOY: 563.238.193 έναντι 629.469.728 στο περυσινό 6μηνο.
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων: 104.617.418 από 82.609.629 ευρώ.
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις:  370.433.513 από 394.509.140
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις:  262.443.408 από 236.180.448
.
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου: 17.642.890 έναντι 23.692.937
Κέρδη μετά από φόρους:  406.255 από ΖΗΜΙΕΣ (4.743.678)
Κέρδη EBITDA: 35.266.355 από 36.473.778 ευρώ.
Σύνολο (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες: (20.983.985) από (37.440.139).
.
Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στις 30.06.16 : Ομίλου 2.480 (30/6/2015: 2.482).
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης: 2.127.352 ευρώ

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017