ΧΑΛΚΟΡ: Από τα μεγάλα θύματα της εξουθενωτικής κρίσης που την ένοιωσε και την νοιώθει πολύ βαθειά “μες το πετσί της”… | Mikrometoxos.gr

ΧΑΛΚΟΡ: Από τα μεγάλα θύματα της εξουθενωτικής κρίσης που την ένοιωσε και την νοιώθει πολύ βαθειά “μες το πετσί της”…

17.03.2015 14:17

ΧΑΛΚΟΡ: Από τα μεγάλα θύματα της εξουθενωτικής κρίσης που την ένοιωσε και την νοιώθει πολύ βαθειά ”μες το πετσί της”…    

Στο τέλος του έτους, η Εταιρία και ο Όμιλος, για να απεικονίσουν ορθότερα τις πραγματικές αξίες των περιουσιακών τους στοιχείων, αποφάσισαν την αλλαγή της πολιτικής αποτίμησης των γηπέδων-οικοπέδων, κτιρίων και μηχανημάτων.

Από την αποτίμηση προέκυψαν σημαντικές υπεραξίες, οι οποίες ανήλθαν στο ύψος των Ευρώ 163,1 εκατ. για τον Όμιλο και Ευρώ 55,1 εκατ. για τη μητρική 

Και επηρέασαν απευθείας την Καθαρή θέση, αλλά και υποτιμήσεις ύψους Ευρώ 23,4 εκατ. για τον Όμιλο και Ευρώ 10,8 εκατ. για την μητρική οι οποίες επηρέασαν το αποτέλεσμα.

ΧΑΚΟΡ: Η συνολική επίπτωση στην Καθαρή θέση (απευθείας ή μέσω του αποτελέσματος), μετά τον υπολογισμό και της αντιστοιχούσας αναβαλλόμενης φορολογίας ανήλθε στα Ευρώ 113,6 εκατ. σε επίπεδο Ομίλου και Ευρώ 32,8 εκατ. στη μητρική.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη της Χαλκόρ σημείωσαν αύξηση κατά 81,0% και ανήλθαν σε 29,9 εκατ. ευρώ έναντι 16,5 εκατ. ευρώ το 2013. 

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη βελτίωση του αποτελέσματος μετάλλου, το οποίο ανήλθε σε ζημιά ύψους Ευρώ 11,0 εκατ. έναντι ζημιάς Ευρώ 20,4 εκατ. το 2013, από την αποτίμηση του βασικού αποθέματος λειτουργίας των παραγωγικών εταιριών του Ομίλου, ως συνέπεια της πτώσης της τιμής του χαλκού.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) χωρίς την επίπτωση της υποτίμησης των παγίων διαμορφώθηκαν το 2014 σε Ευρώ 18,2 εκατ. έναντι Ευρώ 6,7 εκατ. την προηγούμενη χρονιά σημειώνοντας αύξηση κατά 171,8%

Και με την επίπτωση της υποτίμησης σε ζημιές Ευρώ 5,2 εκατ., ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε ζημιές Ευρώ 28,8 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 15,6 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή χρήση.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές προ φόρων), ανήλθαν το 2014 σε ζημιές Ευρώ 73,0 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 53,6 εκατ. το 2013.

Τέλος, οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 51,2 εκατ. ευρώ ή -0,5059 ευρώ ανά μετοχή έναντι ζημιών Ευρώ 58 εκατ. ή Ευρώ -0,5725 ανά μετοχή το 2013

Ενώ χωρίς την επίπτωση της υποτίμησης των παγίων θα ήταν Ευρώ 14,8 εκατ. λιγότερες δηλαδή στα Ευρώ 36,4 εκατ..

ΧΑΛΚΟΡ: Σημειώνεται ότι σε όλη τη διάρκεια του 2014, και ιδιαίτερα στο δεύτερο τρίμηνο, η ανάκαμψη στην Ευρωζώνη παρέμεινε αναιμική. Η Ελληνική αγορά, μετά από σχεδόν έξι έτη ύφεσης, εμφάνισε σημάδια σταθεροποίησης. 

Αντίθετα η οικονομία στις Η.Π.Α. έδειξε περαιτέρω σημάδια βελτίωσης, κάτι που ο Όμιλος αξιοποίησε αυξάνοντας την παρουσία του στη συγκεκριμένη αγορά.

Επιπλέον, στην Ευρωζώνη, η χαμηλή οικονομική ανάπτυξη ενίσχυσε τις ανταγωνιστικές πιέσεις και επηρέασε αρνητικά τις τιμές κατεργασίας στα περισσότερα από τα προϊόντα του Ομίλου. 

Αντίθετα, η συνεχιζόμενη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών σε Η.Π.Α. και Ηνωμένο Βασίλειο οδήγησαν σε αύξηση των πωλήσεων και σε καλύτερα περιθώρια.

Σε ότι αφορά το κόστος, οι μειώσεις στις τιμές της ενέργειας σε συνδυασμό με τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών οδήγησαν σε περαιτέρω μείωση του βιομηχανικού κόστους και βοήθησαν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων του Ομίλου στο εξωτερικό. 

Ωστόσο, το υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος συνέχισε να επηρεάζει αρνητικά την κερδοφορία του Ομίλου έναντι των βασικών ανταγωνιστών μας.

XAKOΡ: Το 2014 ο Όμιλος Χαλκόρ πραγματοποίησε συνολικές επενδύσεις ύψους Ευρώ 45,8 εκατ. περίπου, από τις οποίες ποσό Ευρώ 31,1 εκατ. περίπου αφορούσε τον Όμιλο των ΕΛΚΑ στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του επενδυτικού προγράμματος για την παραγωγή υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης. 

Έχοντας ολοκληρώσει το επενδυτικό του πρόγραμμα, ο Όμιλος των ΕΛΚΑ αποτελεί πλέον έναν από τους ελάχιστους κατασκευαστές καλωδίων σε όλο τον κόσμο που είναι σε θέση να παράγουν υποβρύχια καλώδια υψηλής τάσης.

Η ισχυροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας σε συνδυασμό με την ποσοτική χαλάρωση που ανακοινώθηκε από την ΕΚΤ κατά την αρχή του έτους δικαιολογούν συγκρατημένη αισιοδοξία για το 2015. 

Η περαιτέρω βελτίωση της οικονομίας των ΗΠΑ και το ισχυρό δολάριο θα βοηθήσουν ακόμα περισσότερο τις εξαγωγές και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων του Ομίλου, ενώ θετική αναμένεται και η επίπτωση από τη μείωση της τιμής του πετρελαίου. 

Τέλος, τα ήδη ανειλημμένα έργα στον τομέα των καλωδίων και οι δυνατότητες της θυγατρικής δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία για τη βελτίωση της κερδοφορίας του Ομίλου.

ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ”ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ”

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017