ΦΟΥΡΛΗΣ - Τρίμηνο 2015: Κάθε πέρυσι και καλύτερα... - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΦΟΥΡΛΗΣ – Τρίμηνο 2015: Κάθε πέρυσι και καλύτερα…

27.05.2015 04:35

 

Εμφανίζει σύνολο ενεργητικού 426 εκατ. ευρώ (ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 223,8 εκατ. ευρώ, άυλα περιουσιακά στοιχεία 11 εκατ., λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 24 εκατ. ευρώ, αποθέματα 92 εκατ. ευρώ.

Eπίσης σε 13,7 εκατ. ανήλθαν οι απαιτήσεις από πελάτες (από 19,2 εκατ.) και τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία σε 22 εκατ. και ταμείο 12,1 εκατ.

Στα 273 εκατ. ευρώ βρέθηκε το σύνολο των υποχρεώσεών της από 289 εκατ. στις 31.12.2014. Δανεισμός μακροπρόθεσμος 108 εκατ.ευρώ – προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες 9 εκατ.ευρώ.

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 65 εκατ. ευρώ και λοιπές βραχυπρόθεσμες 90,7 εκατ. ευρώ.

ΦΡΛΚ: Σύνολον ιδίων κεφαλαίων 153,6 εκατ. ευρώ από 158,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Αποτιμάται σε 155 εκατ. ευρώ στη τιμή των 3,0400 ευρώ.

Με πωλήσεις 88,6 εκατ. ευρώ από 81,5 εκατ.. Με τα ebitda στα 1,13 εκατ. ευρώ από τα 1,15 εκατ. πέρυσι. ΖΗΜΙΕΣ 5,17 εκατ. ευρώ. από -3,9 εκατ. ευρώ.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες εμφανίζονται αρνητικές κατά 26,34 εκατ. ευρώ από -19,27 εκατ. Με τον δείκτη P/BV στο 1 και με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης στο 1,04.

Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 35,7 εκατ. ευρώ από 31,14 εκατ. στο 3μηνο του 2014. Για τις αμοιβές και τις συναλλαγές των μελών του δ.σ. και των δ/ντικών της στελεχών κατέβαλε το ποσό των 0,74 εκατ. ευρώ. Απασχολεί προσωπικό 3730 ατόμων έναντι3.642 πέρυσι.

ΧΑΜΗΛΑ – ΥΨΗΛΑ 12μήνου: Στα 1,9000 προ ημερών και 5,9000 ευρώ [Ιουνιος 19] . Στο 12μηνο εμφανίζει μέσο όρο τα 3,9200 ευρώ, στο -36,67%  (ονομαστική αξία 1,0700 και λογιστική 3,0100 ευρώ).

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017