Υπογραφή συμβολαίου σύστασης θυγατρικής εταιρείας «BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.»- QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

H «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 7η Οκτωβρίου 2016 υπεγράφη το συμβόλαιο σύστασης της θυγατρικής εταιρείας «BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.», σύμφωνα με την από 1 Ιουνίου 2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και την από 9 Ιουνίου 2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της θυγατρικής «Unisystems Α.Ε.».

Στην εταιρεία «BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.» εισφέρονται από την Εταιρεία και τη θυγατρική της «Unisystems Α.Ε.» ακίνητα και μετρητά συνολικής αξίας Ευρώ 27.777.167,23, ποσό που θα αποτελέσει και το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο αυτής, σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων και την υπ΄ αριθμ. 3/757/31.5.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την οποία εγκρίθηκε η παροχή άδειας λειτουργίας της «BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.» ως Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2778/1999 και ως Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) με εσωτερική διαχείριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (β) της παρ. 1 του άρ. 5 του ν. 4209/2013.

Τέλος, επίκειται η υποβολή του σχετικού φακέλου προς έγκριση της σύστασης της «BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.» από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

* ,