5.1.2015 - ΥΓΕΙΑ: Αποτιμάται σε 56,3 εκατ. ευρώ, στο -51.45% - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

5.1.2015 – ΥΓΕΙΑ: Αποτιμάται σε 56,3 εκατ. ευρώ, στο -51.45%

05.01.2015 03:34

ΥΓΕΙΑ: Αποτιμάται σε 56,3 εκατ. ευρώ περίπου με την σχέση P/BV να διαμορφώνεται στο 0,36. Διαπραγματεύεται τώρα στο 0,1810 ευρώ, με ελάχιστο – μέγιστο 12μηνου στο 0,1470 και 0,5080 ευρώ. Στα 0,3790 στην έναρξη της χρονιάς 2014. Και -51.45% έκτοτε με τον γ.δ. στο -28,08%.

Στα 481,43 εκατ. ευρώ το Σύνολο του Ενεργητικού που αναλύεται ως: Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία: 198 εκατ. από 206 εκατ. ‘Αυλα περιουσιακά στοιχεία: 81,3 εκατ. ευρώ.

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: 111,75 εκατ. Αποθέματα: 5,56 εκατ. Απαιτήσεις από πελάτες: 62,9 εκατ. από 66,3 εκατ. Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: 21,8 εκατ. (*Ταμειακά διαθέσιμα: 11,3 εκατ. ευρώ.)

ΥΓΕΙΑ(Ι): Και στα 321,22 εκατ. το σύνολο των υποχρεώσεων από τα 334,3 εκατ.στις 31.12.2013. Μακροπρόθεσμες δανειακές 150 εκατ. Προβλέψεις-λοιπές μακροπρόθεσμες: 60,5 εκατ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 13,9 εκατ. Λοιπές βραχυπρόθεσμες: 97 εκατ. ευρώ.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 155,94 εκατ. ευρώ (από 167,3 εκατ.) και δείκτης δανειακής μόχλευσης στο 0,98. Θετικές οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά 2,5 εκατ. έναντι των -1,23 εκατ. ευρώ του 2013.

Για τις αμοιβές και τις συναλλαγές των μελών του δ.σ. και των δ/ντικών του στελεχών κατέβαλε το ποσό των 3 εκατ. ευρώ. Απασχολεί προσωπικό 3121 ατόμων έναντι των 3110 πέρυσι.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017