Τράπεζες: Άντεξαν τον Μαρινόπουλο και βλέπουν με αισιοδοξία την επόμενη ημέρα

 

Κάτι αλλάζει προς το καλύτερο στους τραπεζικούς ισολογισμούς  δημιουργώντας βάσεις για επαναλαμβανόμενες ωφέλειες.

Toυ Μάνου Χατζηδάκη

Οι διαφοροποιήσεις μετά την ολοκλήρωση της πώλησης της Finansbank μεταξύ των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών έχουν πλέον περιοριστεί σημαντικά. Ουσιαστικά μιλάμε για τρείς τράπεζες που έχουν σχεδόν το ίδιο επιτοκιακό και προμηθειακό αποτέλεσμα και μια τέταρτη η οποία είναι ελαφρώς χαμηλότερα αλλά έχει λίγο καλύτερους δείκτες ανάπτυξης. Άρα θα ήταν παράδοξο να συναντήσουμε μεγάλες αποκλίσεις στα οργανικά αποτελέσματα καθώς και στο ύψος των προβλέψεων που καταγράφουν κάθε τρίμηνο.

Έτσι λοιπόν το β’ τρίμηνο είχε μικρές βελτιώσεις στο οργανικό αποτέλεσμα από την μείωση του κόστους χρηματοδότησης και των εξοικονομήσεων από τις εθελούσιες, θετικές επιδράσεις από έκτακτα (πώληση ομολόγων και Visa) και την ενσωμάτωση της πρόβλεψης για την Μαρινόπουλος. Το καθαρό αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων θα μπορούσε να χαρακτηριστεί οριακό και μάλλον συντηρητικό προκειμένου οι ισολογισμοί να έχουν περιθώρια αντιμετώπισης απρόβλεπτων γεγονότων έως το τέλος του 2016. Κοινώς στόχος όλων των διοικήσεων η κερδοφορία η οποία είναι μια ρεαλιστική προσέγγιση με βάση την δυναμική των δύο πρώτων τριμήνων της χρονιάς.

Πως κινήθηκαν τα αποτελέσματα των τραπεζών στο β’ τρίμηνο σε σχέση με το α’ τρίμηνο. Βασικοί λογαριασμοί και διαφορές

Related image

Σε εκατ. ευρώ Alphabank Q2 vs Q1 Eurobank Q2 vs Q1 ΕΤΕ Q2 vs Q1 Τράπεζα Πειραιώς Q2 vs Q1 Group Q2 vs Q1
Έσοδα από τόκους 483 0.1% 387.7 1.4% 482 0.6% 484 1.4% 1,838 2.2%
Προμήθειες 80 2.1% 71.3 5.2% 61 41.9% 79 7.6% 292 19.2%
Έκτακτα 57 67 -43 111 192
Οργανικό Κόστος -295 4.4% -250 1.2% -319 -3.2% -327 -2.8% -1,191 21.6%
Προ Προβλέψεων Αποτελ. 341 27.2% 277 5.9% 204 -9.3% 362 37.6% 1,184 56.2%
Προβλέψεις -350 -37.1% -222 -27.0% -208 -31.6% -298 1.1% -1,078 70.9%
Καθαρά κέρδη (συνεχ.) -18 -776.3% 46 -20.3% -23 -188.5% 20 151.6% 25 101.6%
Βασικά Κεφάλαια και μόχλευση
Έντοκα στοιχεία ενεργητικού 51.3 -1.3% 38.2 -1.7% 40.5 0.2% 52.5 0.0% 182.5 -0.9%
CT1 (%) 16.6% -10 bps  17.0% +50 bps  16.8% -40 bps  17.5% -10 bps  16.8% -62 bps 
CT1 B3 FullyLoaded (%) 16.20% +30 bps  13.5% +40 bps  16.2% -50 bps  16.6% -10 bps  15.7% +106 bps 
Δάνεια/Καταθέσεις 144% -433 bps  119.9% -518 bps  91% -73 bps  127% -177 bps  119% -62 bps 
Αποτελεσματικότητα και καλύψεις
NPL’s (%) 37.8% +40 bps  34.7% -10 bps  33.3% -30 bps  39.2% -80 bps  36.5% +38 bps 
Κάλυψη (%) 69.0% -100 bps  65.0% +70 bps  74.7% +20 bps  66.8% +90 bps  68.2% +6,827 bps 
NPΕ’s(%) 51.3% +10 bps  45.1% +90 bps  45.8% -150 bps  52.1% +0 bps  48.9% +4,894 bps 
NPΕ κάλυψη 49.0% -100 bps  50.0% -70 bps  54.3% +130 bps  47.0% +0 bps  50.9% +5,135 bps 
Κόστος/Έσοδα 46.4% -712 bps  47.5% -174 bps  61.0% +313 bps  47.4% -726 bps  50.1% -1,607 bps 
Πιστωτικό κόστος -3.06% -85 bps  -2.24% -48 bps  -2.16% -53 bps  -2.44% -2 bps  -2.50% +451 bps 
Επιτοκιακό περιθώριο 2.85% +4 bps  2.12% +4 bps  2.30% +1 bps  2.28% +7 bps  2.37% +15 bps 
Βασικοί Λογαριασμοί
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 8.9 0.1% 7.2 1.3% 7.0 1.1% 9.2 -7.5% 32,319 4.6%
Σύνολο δανείων 61.1 -1.3% 51.0 -0.6% 51.1 -0.7% 66.2 -0.2% 229,457 27.4%
Σύνολο δανείων (καθαρά) 45.5 -0.7% 39.5 -0.7% 38.4 -0.5% 48.9 -0.1% 172,334 -1.5%
Σύνολο Καταθέσεων 31.7 2.3% 33.0 3.6% 42.2 0.3% 38.4 1.3% 145,231 -1.0%

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

Τι είπαν στις τηλεδιασκέψεις οι διοικήσεις – που επικεντρώνεται η προσοχή για το β’ εξάμηνο του 2016

Τράπεζα Alphabank Eurobank Τράπεζα Πειραιώς Εθνική Τράπεζα
Τελική Γραμμή Κερδοφορία Κερδοφορία Κερδοφορία Κερδοφορία
Οργανικά αποτελέσματα Στόχος τα επαναλαμβανόμενα κέρδη να κινηθούν στα 1,2 δις ευρώ. Το επιτοκιακό περιθώριο αναμένεται να μείνει στα επίπεδα του α’ εξαμήνου στο υπόλοιπο του 2016 και το 2017 Τα προ προβλέψεων αποτελέσματα θα κινηθούν άνω του 15% σε σχέση με το 2015 Αναμένεται αύξηση του επιτοκιακού εισοδήματος λόγω της μείωσης του χρηματοδοτικού κόστους Αναμένεται αύξηση του επιτοκιακού εισοδήματος λόγω της εξάλειψης του Πυλώνα χρηματοδότησης ΙΙ, ΙΙΙ από την είσπραξη του αποτελέσματος της πώλησης της Finansbank με συνολικό όφελος περίπου 200 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.
Οργανικά Έξοδα Στόχος να μην ξεπεράσουν τα έξοδα σε ετήσια βάση τα 1,15 δις ευρώ. Η σχέση κόστους εσόδων για το 2016 να κινηθεί στο 48% Στο β’ εξάμηνο η τάση μείωσης των οργανικών εξόδων θα συνεχιστεί με μείωση δικτύου και ολοκλήρωση του προγράμματος εθελούσιας εξόδου. Ισχυρότερες επιδράσεις από το γ’ τρίμηνο και μετά Η εθελούσια έξοδος θα ξεκινήσει σύντομα και έχει ήδη κοστολογηθεί 118 εκατ. ευρώ στο Q4:15.
Πιστωτικές ζημιές Για το υπόλοιπο του 2016 θα κινηθούν χαμηλότερα από το μέσο όρο του α’ εξαμήνου Το κόστος για τις νέες πιστωτικές ζημιές για το σύνολο του 2016 θα είναι λιγότερο από 200 μονάδες βάσης στο σύνολο των καθαρών δανείων Το κόστος για τις νέες πιστωτικές ζημιές για το σύνολο του 2016 θα είναι 140 μονάδες βάσης ή 1 δις ευρώ. Το κόστος για τις νέες πιστωτικές ζημιές για το σύνολο του 2016 θα είναι 150-170 μονάδες βάσης χαμηλότερα από τις 170 μονάδες βάσης του α’ εξαμήνου.
Άλλα: Τα οφέλη εξοικονόμησης από την επιλεξιμότητα των ελληνικών ομολόγων διαμορφώνονται σε 38,5 εκατ. ευρώ τα οποία αναλύονται σε 28 εκατ. ευρώ από την ρευστότητα άντλησης από την ΕΚΤ με ενέχυρο ελληνικά ομόλογα και τα υπόλοιπα από την μείωση των εξόδων από την χρήση του Πυλώνα ΙΙ. Το όφελος μπορεί να αυξηθεί στα 48 εκατ. ευρώ. Εφόσον εξοφληθεί πλήρως η χρηματοδότηση του Πυλώνα ΙΙ. Ο όμιλος πούλησε 234 εκατ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Βουλγαρία και Ρουμανία με κέρδος βελτιώνοντας κατά 10 μονάδες βάσης το δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα στο τέλος Ιουνίου 2016 μειώθηκε περαιτέρω κατά 23 καταστήματα στη διάρκεια του 2ου 3μήνου 2016 και διαμορφώθηκε σε 678 μονάδες (σήμερα στις 673), ενώ σε επίπεδο Ομίλου ανήλθε σε 939, με μείωση 42 μονάδων τριμηνιαίως.

Στόχος οι 650 μονάδες στην Ελλάδα στο τέλος του 2017, επίπεδο το οποίο αναμένεται να επιτευχθεί αρκετά νωρίτερα.

Η καταγραφή της ζημιάς από την πώληση της Finansbank δεν θα προκαλέσει απομείωση των υφιστάμενων μετόχων καθώς έχει ήδη καταλογισθεί στα κεφάλαια από το τέταρτο τρίμηνο του 2015.
Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

… 

Τι μπορεί να πάει άσχημα: Οι τραπεζικοί ισολογισμοί έχουν πλέον ένα σημαντικό περιθώριο απορρόφησης νέων πιστωτικών ζημιών καθώς σταθεροποιούν το προ προβλέψεων αποτέλεσμα σε επίπεδα ανώτερα των προβλέψεων. Βέβαια μια απότομη αύξηση των προβλέψεων φθάνοντας τα 100 δις ευρώ θα δημιουργούσε θέμα επάρκειας κεφαλαίων. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να στραβώσουν πολύ τα πράγματα στην οικονομία, το ΑΕΠ να μείνει αρνητικό και η αξία των καλυμμάτων να συνεχίσει να υποχωρεί. Σε αυτή και μόνο την περίπτωση οι τράπεζες θα υποχρεωθούν να ζητήσουν φρέσκα κεφάλαια από την αγορά. Αν κάτι τέτοιο ωστόσο αποφευχθεί τότε μιλάμε για την απόλυτη επενδυτική ευκαιρία. Οι τράπεζες διαπραγματεύονται κάτω από το 1/3 της ενσώματης καθαρής θέσης –απόρροια των διαφορετικών ρίσκων απομείωσης που διατρέχουν από CoCo’s, προνομιούχες κλπ-  με δείκτες που σταδιακά αρχίζουν να βάζουν το συν μπροστά. Και τούτο συμβαίνει για πρώτη φορά σε αυτή την έκταση τα τελευταία χρόνια.

Πως διαμορφώνονται οι αποτιμήσεις σε σχέση με την ενσώματη καθαρή θέση του εξαμήνου

Τράπεζα Alpha Eurobank ΕΤΕ Πειραιώς Group
TBV Q2 2016 8,516 5,424 6,892 7,487 28,319
P/TBV 31.2% 21.0% 26.3% 17.0% 28.0%

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ του Σαββάτου 10/9/2016