Τράπεζα Κύπρου: Ζημιές 256 εκατ. το 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στα 256 εκ. ευρώ ήταν οι ζημιές της Τράπεζας Κύπρου το 2014. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ανέρχονται στο 63% του συνόλου του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας και υπολογίζονται στα 14,9 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τα οικονομικά αποτελέσματα μελετήθηκαν σε σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και σύμφωνα με ανακοίνωση το τέταρτο τρίμηνο του 2014 οι ζημιές αυξήθηκαν στα 332 εκ. ευρώ από 5 εκ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του έτους κυρίως, λόγω της αύξησης των προβλέψεων στα 408 εκ. ευρώ από 163 εκ. ευρώ, αλλά και λόγω των απομειώσεων άλλων χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ύψους 133 εκ. ευρώ. Στην αύξηση των ζημιών (ελέω αυξημένων προβλέψεων) συνέβαλαν και οι εργασίες στη Ρωσία, οι οποίες παρουσιάζονται ως «μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες».

Τα κέρδη, πριν τις προβλέψεις και τις απομειώσεις, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν σε 747 εκ. ευρώ.

Κατά τη διάρκεια του 2014, καταγράφηκαν κέρδη από αποαναγνώριση δανείων και απαιτήσεων από πελάτες και αλλαγές στις αναμενόμενες ταμειακές ροές δανείων που αποκτήθηκαν, ύψους 7 εκ. ευρώ.

Οι απομειώσεις άλλων χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ανήλθαν σε 81 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της απομείωσης περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την Λαϊκή Τράπεζα και που είχαν μεταφερθεί στην Τράπεζα Κύπρου, καθώς και της απομείωσης μη κύριων περιουσιακών στοιχείων που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση.

Τα έξοδα αναδιάρθρωσης για το έτος 2014 ανήλθαν σε 36 εκατ ευρώ.

Τα συνολικά έσοδα για το 2014 ανήλθαν σε 1.177 εκατ. ευρώ από 1019 εκατ. ευρώ το 2013. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 967 εκατ. ευρώ από 880 εκ. ευρώ και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο σε 3,94%. Τα συνολικά έξοδα μειώθηκαν στα 430 εκατ. ευρώ από 435 εκατ. ευρώ.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ)18 ανήλθαν σε 14.961 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2014 (σε σύγκριση με 15.046 εκ.ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2014) και αποτελούσαν το 63% του συνόλου των δανείων. Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ βάσει ΕΑΤ με προβλέψεις ανήλθε σε 34% στις 31 Δεκεμβρίου 2014, σε σύγκριση με 33% στις 30 Σεπτεμβρίου 2014.

Οι συνολικές καταθέσεις του Συγκροτήματος ανήλθαν στα 13.169 εκ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2014, σε σύγκριση με 13.330 εκ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2014.

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2014, η Τράπεζα ολοκλήρωσε την πώληση του μεγαλύτερου μέρους του δανειακού χαρτοφυλακίου στο Ηνωμένο Βασίλειο που αποκτήθηκε από την Λαϊκή Τράπεζα. Τα δάνεια στην Κύπρο ανήλθαν σε 21,2 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και αντιπροσωπεύουν το 89% του συνόλου. Η τράπεζα εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος δανειστής στην Κύπρο με το μερίδιο αγοράς επί των δανείων να ανέρχεται στο 38,8% στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Τα δάνεια στην Ρωσία (0,9 δισ. ευρώ) και τα δάνεια στο Ηνωμένο Βασίλειο (0,9 δισ. ευρώ) αντιπροσωπεύουν το 4% του συνόλου έκαστο.

Ο δανεισμός της τράπεζας από το ευρωσύστημα ανήλθε στα 8,3 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και αποτελείται από 7,4 δισ. ευρώ δανεισμό από τον ELA και 880 εκ. ευρώ δανεισμό από την ΕΚΤ. Στην Ελλάδα, η καθαρή έκθεση αποτελείται από (α) καθαρά στοιχεία που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό ύψους 97 εκ. ευρώ (εξαιρουμένων των ακινήτων από εκποιήσεις) (β) 600 περίπου ακίνητα από εκποιήσεις με λογιστική αξία 179 εκ. ευρώ και (γ) εκτός ισολογισμού στοιχεία ύψους 185 εκ. ευρώ. Στη Ρουμανία, η συνολική καθαρή έκθεση ανέρχεται σε 520 εκ. ευρώ.

Όσον αφορά τα κεφάλαια της τράπεζας, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με μεταβατικές διατάξεις) ανήλθε στο 14,0% στις 31 Δεκεμβρίου 2014, σε σχέση με 10,4% στις 31 Δεκεμβρίου 2013, όπως αναπροσαρμόστηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς των οδηγιών CRD IV/CRR – με μεταβατικές διατάξεις. Ο δείκτης Μόχλευσης βελτιώθηκε και διαμορφώθηκε σε 7,7x στις 31 Δεκεμβρίου 2014, σε σχέση με 11,1x στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Κατά τη διάρκεια του 2014 το συγκρότημα πώλησε τις εργασίες του στην Ουκρανία, την επένδυση του στην Ρουμάνικη Banca Transilvania, δάνεια πελατών στην Σερβία, περιουσιακά στοιχεία στην Ρουμανία και το μεγαλύτερο μέρος του δανειακού χαρτοφυλακίου στο Ηνωμένο Βασίλειο το οποίο αποκτήθηκε από την Λαϊκή Τράπεζα τον Μάρτιο του 2013.