Το μεταμεσονύχτιο σημειωματάριο του μικρομέτοχου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ
 • Είχαμε μερικές αυτή την εβδομάδα για να…ασχοληθούμε (ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, GRIVALIA ). Είχαν προηγηθεί ΤΙΤΑΝ και ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ…
 • Για την επομένη σίγουρα έχουμε την Τράπεζα Κύπρου που ανακοινώνει την προσεχή Δευτέρα μετά το τέλος της συνεδρίασης.
 • Ακολουθεί η Τράπεζα Πειραιώς (15/11) και οι προγραμματισμένες ανακοινώσεις κλείνουν με Motor Oil και Εurobank το απόγευμα της 16ης Νοεμβρίου.
ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ /ΟΤΕ
 • Η ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ Δ.Τ.Α.Ε. με αγωγή της σε βάρος της COSMOTE ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητά να αναγνωρισθεί ως άκυρη η από 31 Μαΐου 2012 καταγγελία της COSMOTE που αφορά την μεταξύ τους σύμβαση εμπορικής μίσθωσης.
 • Μετά την εκδίκαση της υπόθεσης, εκδόθηκε οριστική απόφαση, η οποία δέχτηκε την αγωγή και αναγνώρισε ως άκυρη την ως άνω καταγγελία.
 • Η COSMOTE άσκησε έφεση κατά της απόφασης αυτής, η οποία προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο της 21 Μαρτίου 2017.
 • Την 20 Σεπτεμβρίου 2016 η ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ Δ.Τ.Α.Ε. ζήτησε να καταβληθούν τα οφειλόμενα μισθώματα, συνολικού ποσού Ευρώ 9,1.
 • Την 24 Οκτωβρίου 2016 επιδόθηκε στην COSMOTE διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε μετά από αίτηση της ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ Δ.Τ.Α.Ε. με την οποία υποχρεούται η COSMOTE να καταβάλει συνολικό ποσό ύψους Ευρώ 4,1.
 • Κατά της ως άνω διαταγής πληρωμής, η COSMOTE άσκησε ανακοπή και αίτηση αναστολής. Εκδόθηκε προσωρινή διαταγή που αναστέλλει προσωρινά την εκτέλεση της διαταγής πληρωμής μέχρι την συζήτηση της αίτησης (αναστολής) την 25 Ιανουαρίου 2017.
ΓΡΙΒ- GRIVALIA: 
 • Η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας με πρόσωπα άνω του 5% κατά την 30.09.2016 είναι η ακόλουθη:  Fairfax Financial Holdings Limited 41,50%  Eurobank Ergasias Α.Ε. 20,48%  Wellington Management Company LLP 11,16%  Fidelity Management & Research LLC 5,13%.
 • Την 30η Σεπτεμβρίου 2016 η Εταιρεία κατείχε 3.557.096 ίδιες μετοχές συνολικού κόστους €24.413.000, με μέση τιμή κτήσης €6,86 ανά μετοχή, εξαιρουμένης της πώλησης δικαιωμάτων ιδίων μετοχών ύψους €1.841.000
 •  Την 30η Σεπτεμβρίου 2015, η Εταιρεία κατείχε 1.700.863 ίδιες μετοχές συνολικού κόστους €10.756.000, με μέση τιμή κτήσης €6,32 ανά μετοχή, εξαιρουμένης της πώλησης δικαιωμάτων ιδίων μετοχών ύψους €1.841.000
 • Τα διαθέσιμα του Ομίλου την 30η Σεπτεμβρίου 2016 ανήλθαν σε €83 εκατ. από €112 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2015 και οι δανειακές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε €54 εκατ. από €59 εκατ..
 • Η μείωση των διαθεσίμων οφείλεται κυρίως στη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού €30,9 εκατ. από τα κέρδη της χρήσης 2015, καθώς και στην απόκτηση του ως άνω αναφερόμενου ακινήτου.
 • Την 30η Σεπτεμβρίου 2016, η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται στα €858 εκ. ή €8,47 ανά μετοχή
ΔΕΙΚΤΕΣ (βασικοί) GRIVALIA
 • Oι δείκτες του Ομίλου διαμορφώθηκαν στις 30.9.2016ως εξής:• Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Λόγος Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις): 4,4x• Δανειακές Υποχρεώσεις προς Σύνολο Ενεργητικού: 6%• Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις: 7%
Ε.Ε.Τ.Τ
 • Ε.Ε.Τ.Τ.: Την 20 Ιουλίου 2016, η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποίησε στην COSMOTE καταγγελία του παρόχου ηλεκτρονικών επικοινωνιών WIND Ελλάς κατά των COSMOTE και VODAFONE για ισχυριζόμενες παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού
 • Σε σχέση με τα τιμολόγια λιανικής τους για τις διεθνείς κλήσεις προς τις θυγατρικές τους στην Αλβανία για την περίοδο από τον Φεβρουάριο 2012 έως σήμερα
 • Ισχυριζόμενη παράβαση του άρθρου 26 του νόμου 3728/2008 για τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Η Ε.Ε.Τ.Τ. κάλεσε την COSMOTE να υποβάλλει τα σχετικά στοιχεία και τις απόψεις της επί της καταγγελίας.
ΕUROBANK
 • Στα 131 εκατ. ευρώ θα ανέλθουν τα μετά φόρων κέρδη της Eurobank στο εννεάμηνο, προβλέπει η IBG σε έκθεσή της.Τα καθαρά έσοδα από τόκους εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 1,162 δισ. ευρώ.
 • Σύμφωνα με τις προβλέψεις της τα κέρδη της Eurobank θα ανέλθουν στα 24 εκατ. το γ΄ τρίμηνο.
 • Η χρηματιστηριακή διατηρεί την τιμή-στόχο των 0,53 ευρώ και τη σύσταση ΑΓΟΡΑ για την μετοχή.
 • Η τράπεζα ανακοινώνει αποτελέσματα εννεαμήνου στις 16 Νοεμβρίου.
 • (ΣΣ: Για το πως προκύπτει σύσταση ΑΓΟΡΑΣ με την τιμή στο ταμπλό στα… 0,5200 ευρώ, τι να σας πούμε;)
ΖΗΜΙΕΣ 
 • Οι ζημίες από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία για την Grivalia Properties ανήλθαν σε €11,7 εκατ. έναντι κερδών €17,0 εκατ. της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.
 • Η πτώση αυτή θεωρείται εύλογη δεδομένων των μακροοικονομικών προβλημάτων στην πραγματική οικονομία και στον κλάδο του real estate.
Η  A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ γνωστοποιεί ότι
 • Σε υλοποίηση του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών που θεσπίστηκε με την από 3.6.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ( το Πρόγραμμα)
 • Και σύμφωνα με τις σχετικές από 3/5/2012 και 5/3/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προέβη στις 10.11.2016, μετά από σχετική πρόσκληση που απηύθυνε σε 27 δικαιούχους/ στελέχη του ΟμίλουΤΙΤΑΝ…
 • Στην πώληση 42.209 κοινών ιδίων μετοχών της σε 13 στελέχη του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, τα οποία άσκησαν τα σχετικά δικαιώματά τους κατά την τελευταία περίοδο άσκησής τους.
 • Οι πωληθείσες μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,05% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
 • Και σύμφωνα με το Πρόγραμμα, η τιμή διάθεσης κάθε μετοχής ήταν ίση με την ονομαστική της αξία, ήτοι 4 ευρώ ανά μετοχή, το δε συνολικό τίμημα ανήλθε σε ποσό 168.836 ευρώ.  (με τιμή στα 20,80 ευρώ τώρα προκύπτει ένα bonus – θα λέγαμε – 709 χιλ. ευρώ και κατά μέσο όρο 54.500 ευρώ. Σε καλή μεριά που λέμε… Και το εννοούμε, καθότι θα έχουν συμβάλει σημαντικά στην καλή πορεία του ομίλου μέσα σε τέτοια περίοδο κρίσης…
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να το λάβουν υπόψη τους οι traders (όχι φυσικά ότι δεν το ξέρουν…) 
 • Η χθεσινή συνεδρίαση έκλεισε, εξ ολοκλήρου, τα προχθεσινά τεχνικά “χάσματα” για τον Γενικό Δείκτη (584,59 – 583) και τον FTSE25 (1545,06 – 1544,15)
 • Και αυτό το γεγονός μόνο θετική ένδειξη δεν αποτελεί.
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ….
 • Περισσότερα από 1 τρισ. δολάρια “εξαϋλώθηκαν” από την αξία των ομολόγων παγκοσμίως την εβδομάδα που έκλεισε, καθώς οι πολιτικές του νεοεκλεγέντος Προέδρου των ΗΠΑ θεωρείται πως θα οδηγήσουν σε αύξηση των δαπανών και του πληθωρισμού.
 • Η κεφαλαιοποίηση του δείκτη της Παγκόσμιας Αγοράς ομολόγων διολίσθησε κατά 450 δισ. δολ. την Πέμπτη, μετά από τέσσερις ημέρες σερί πτώσης που έφεραν τις συνολικές απώλειες πάνω από το 1 τρισ. δολάρια(!!), για δεύτερη μόλις φορά μέσα σε δύο δεκαετίες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Bank of America Merrill Lynch.
ΚΕΡΔΗ
 • Στα €19,0 εκατ. ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Grivalia Properties για το εννεάμηνο του 2016, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
 • Τα καθαρά κέρδη, μη συμπεριλαμβανομένων αποτελεσμάτων από αποτίμηση καθώς και προβλέψεις έναντι επισφαλών απαιτήσεων ανήλθαν στα €32,2 εκατ. έναντι €31,0 εκατ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.
ΛΥΠΗΡΟΝ
 • Να παρατηρεί κανείς μετοχές όπως αυτές των ΚΡΙ ΚΡΙ, ΚΑΡΑΤΖΗ, ΙΑΤΡΙΚΟ, ΦΛΕΞΟ, ΛΟΥΛΗ, ΑΣΚΟ, ΙΚΤΙΝΟΣ, με 52 τμχ τα ΠΛΑΚΡ, με 95 τμχ η ΚΟΥΕΣ, με 110 τμχ η ΕΛΤΟΝ κλπ κλπ…
ΜΟΤΟR OIL
 • Στα 159,1 εκατ. ευρώ θα ανέλθουν τα καθαρά κέρδη της ΜΟΗ στο εννεάμηνο, καταγράφοντας πτώση 26% (Piraeus Securities).
 • Για το γ΄ τρίμηνο τα κέρδη του ομίλου προβλέπεται να ανέλθουν στα 58,1 εκατ. σημειώνοντας πτώση της τάξης του 26%.
 • Η PIRAEUS SEC  διατηρεί την τιμή-στόχο των 13,50 ευρώ και την σύσταση YΠΕΡΑΠΟΔΟΣΗΣ για την μετοχή της εταιρίας.
 • Η εισηγμένη ανακοινώνει αποτελέσματα εννεαμήνου στις 16 Νοεμβρίου.
ΜΕΡΜΕΡΕΝ – ΜΕΡΚΟ
 • “Η Mermeren Kombinat AD Prilep γνωστοποιεί ότι βάσει του Νόμου 4374/2016 που τροποποιεί το άρθρο 6 του Ν.3556/2007, δεν θα δημοσιεύσει πλήρεις Οικονομικές Καταστάσεις για το Γ’ Τρίμηνο του 2016, όπως έκανε και για το Α’ Τρίμηνο.
 • Για την ενημέρωση των επενδυτών όμως, χθες μετά την λήξη τής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, κοινοποίησε στον δικτυακό ιστότοπό της (www.mermeren.com) Κατάσταση Συνολικών Εσόδων για το Γ’ Τρίμηνο ”.
 • “ΣΩΘΗΚΑΜΕ” στην ενημέρωση… Μη μας καλομαθαίνετε, σας παρακαλούμε…
ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΟΥΜΕ 
 • Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται τα κλιμάκια των Θεσμών, για να συνεχιστεί η δεύτερη αξιολόγηση και η επίσκεψη Ομπάμα.
 • Το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου θα ανακοινωθούν οι εξαμηνιαίες αλλαγές στο δείκτη της Morgan Stanley
 • Ενώ την ερχόμενη Παρασκευή λήγουν στην Αγορά Παραγώγων τα συμβόλαια του Νοεμβρίου.
ΞΑΦΝΙΑΣΕ η ΙΝΤΡΑΚΟΜ
 • Πάνω που η μετοχή της ΙΝΤΚΑ έδειχνε (προ)ετοιμασμένη να ξεφύγει από την μιζέρια του δρομολογίου “0,2700 – 0,3300” … κατάφερε να κλείσει θετικά σε (1) μία μόλις συνεδρίαση από τις τελευταίες (11) έντεκα επιστρέφοντας ξανά στη μέση της διαδρομής και στο 0,3050 ευρώ…Για να της κάνει παρέα σε Κφση η… Σελόντα(!)…
ΟTE-ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ
 • Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας την 30 Σεπτεμβρίου 2016 και 2015 καθώς και την 31 Δεκεμβρίου 2015, ήταν: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30 Σεπτεμβρίου 2016 21.064 8.420 31 Δεκεμβρίου 2015 21.573 8.496 30 Σεπτεμβρίου 2015 21.609 8.458
 • Ελληνικό Δημόσιο 6,00% — ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 4,00%— DEUTSCHE TELEKOM  40,00% — Θεσμικοί επενδυτές 42,77% Ιδιώτες επενδυτές  6,95% — Ίδιες μετοχές 0,28% και ΣΥΝΟΛΟ 100,00%.
 • Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία ανάλογα με την περίπτωση) ανήλθαν σε 6,2 εκατ. ευρώ  για το εννεάμηνο του 2016 (εννεάμηνο 2015:  5,4 εκατ.)
ΠΕΡΑ ΒΡΕΧΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ: 
 • Η QUEST HOLDINGS ανακοίνωσε πως με δικαστική απόφαση εξαγόρασε μετοχές που δεν κατείχε στην θυγατρική ACS και πλέον κατέχει το 100%. 
 • Από την πράξη αυτή ωστόσο προκύπτει πως η θυγατρική έχει σημαντική αξία, που μάλιστα ανέρχεται στο 68% της συνολικής αποτίμησης της Quest στο ταμπλό. 
 • Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αγόρασε τις μετοχές που δεν είχε στην κατοχή της. Πιο αναλυτικά είχε το 99,723% του συνόλου των μετοχών με το σύνολο να ανέρχεται στις 330.000 και αγόρασε 913 μετοχές που δεν είχε στην κατοχή της. 
 • Μετά την αγορά κατέχει πλέον το 100%. Οι μετοχές αγοράστηκαν προς 135,6167 ευρώ ανά μετοχή. Με βάση το τίμημα εξαγοράς που αποφασίστηκε από το Ειρηνοδικείο Αχαρνών, η συνολική αξία της ACS είναι 330.000Χ135,6167=44,75 εκατ. ευρώ.
 • Με άλλα λόγια η θυγατρική ενός ομίλου αξίζει 44,7 εκατ. ευρώ και ολόκληρος ο όμιλος Quest αποτιμάται στο ταμπλό στα 65,3 εκατ. ευρώ. 
 • Επιπλέον ο όμιλος διαθέτει θυγατρικές τις Quest Ενεργειακή, Cardlink, iStorm, I Square, QuestOnLine, Unisystems και Info-Quest.Η μητρική εταιρεία είναι συμμετοχών και εκμετάλλευσης ακινήτων. (από τον Γιώργο Κατικά, που κάτι τέτοια δεν του ξεφεύγουν…)

QUEST Συμμετοχών: “Βγάζει μάτια” ο απολογισμός εξαμήνου

Πολύ καλοί έως εξαιρετικοί οι δείκτες κλειδιά, πολύ χαμηλή αποτίμηση…

Continue reading … | 22.09.2016

…………………..
ΡEKOΡ ΙΣΤΟΡΙΚΑ
 • DOW JONES: Με οριακές μεταβολές και μικτά πρόσημα έκλεισαν τις συναλλαγές οι τρεις βασικοί δείκτες με τον Dow Jones ωστόσο να κλείνει σε νέα ιστορικά υψηλά στις 18.847 μονάδες και να καταγράφει την καλύτερη εβδομάδα σε επίπεδο κερδών από το 2011.
 • ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Εκείνο που ανησυχούσε πριν 7-8 χρόνια το Χ.Α. ήταν η πορεία του αμερικανικού χρηματιστηρίου(!!)…Αλλά και ποιός να φανταζόταν ότι με σχεδόν 19 χιλ. μονάδες τον DJ θα γινόταν τέτοια σφαγή, τέτοιο μακελειό στο ΧΑ…
“ΣΥΜΦΟΡΑΣ” – το τρίο 
 • FORTHNET, CYTA, WIND… και τι κεφάλαια δεν έχουν “κάψει”, εξαφανίσει, εξαυλώσει κοκ…Πολλές εκατοντάδες εκατ. η κάθε μία, ποτέ δεν είδαμε κέρδη να ανακοινώνονται… Τι να φταίει άραγε;;
TELENOR: 
 • Τον Απρίλιο 2014 η TELENOR ενημέρωσε την CΟSMOTE ότι κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου έχει διαπιστώσει παραβάσεις των εγγυήσεων που έχουν δοθεί από την COSMOTE κατά την πώληση της GLOBUL και απαιτεί ποσό Ευρώ 15,4 εκατ. με βάση τη ζημία που ισχυρίζεται ότι πραγματοποιήθηκε μέχρι στιγμής.
 • Εντός του 2015, η TELENOR μείωσε το ποσό σε Ευρώ 9,6 εκατ.
 • Την 30 Αυγούστου 2016 υπογράφτηκε συμφωνία διακανονισμού, σύμφωνα με την οποία η COSMOTE κατέβαλε στην TELENOR ποσό Ευρώ 4,8 εκατ.
 • Η TELENOR διατηρεί το δικαίωμα της να εγείρει περαιτέρω αξιώσεις ανάλογα με την έκβαση εκκρεμών δικαστικών ή φορολογικών υποθέσεων.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
 • Με το δημοψήφισμα της 4ης Δεκεμβρίου 2016 στην Ιταλία, για την συνταγματική αναθεώρηση, θα ανοίξει ο κύκλος των Ευρωπαϊκών εκλογικών αναμετρήσεων
 • Ενώ σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, πιθανή επικράτηση του “ΟΧΙ” θα οδηγήσει στην παραίτηση Ρέντσι.
ΦOΡΟΛΟΓΙΑ – υπενθύμιση (τι ωραία, τι καλά…)
 • Ως Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, η GRIVALIA απαλλάσσεται από φόρο εισοδήματος και ο φόρος καθορίζεται βάσει της εύλογης αξίας των επενδύσεων της σε ακίνητα και των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων
 • Mε φορολογικό συντελεστή 10% επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς) προσαυξανόμενου κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα (ο τύπος της φορολόγησης είναι ως εξής: 10%*(Επιτόκιο αναφοράς της ΕΚΤ + 1%)).
 • Βάσει του νέου φορολογικού νόμου ο οφειλόμενος φόρος δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 0,75% (ετησίως) των επενδύσεών της.
 • Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της Εταιρείας και των μετόχων της.
ΧΠΑ: 
 • Οι συναλλαγές είχαν και νέα μείωση στα συμβόλαια του δείκτη, αλλά αυξήθηκαν στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (74.845 συμβόλαια), λόγω της Εθνικής.
 • Στα 5.175 συμβόλαια του δείκτη, μειώθηκαν οι ανοιχτές θέσεις για τον Νοέμβριο.
 • Το συμβόλαιο του FTSE (συνολικά 828 με 523 για τον Νοέμβριο και 305 για τον Δεκέμβριο – κινήθηκε μεταξύ 1.539 και 1.559,25 μονάδων
 • Και αιφνιδιαζόμενο από τις τελικές δημοπρασίες, γύρισε σε υποτίμηση στο 0,80%.
Ψmikros

_____________________________________________

ΩΡΑΙΑ ΕΙΚΟΝΑ – Gisele Bündchen

Ο Θεός της τα χάρισε όλα… Φήμη, δόξα, πλούτη, ομορφιά και πάνω απόλα μία ευτυχισμένη οικογένεια…

Related imageRelated imageRelated imageRelated imageRelated imageRelated image

Ενσωματωμένη εικόνα 1

…………..

 • mikrosΜε την υπογραφή του μικρομέτοχου