Τι δείχνει το πρώτο τρίμηνο για τον όμιλο ΓΕΚΤΕΡΝΑ | Mikrometoxos.gr

Τι δείχνει το πρώτο τρίμηνο για τον όμιλο ΓΕΚΤΕΡΝΑ

30.05.2015 17:07

2015- Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ

ΕΒΙΤDΑ: 39,4 εκατ. ευρώ από 21,95 εκατ. στο 2014.

ΚΕΡΔΗ: 3,6 εκατ. έναντι ζημιών 2 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της μειοψηφίας πάντως διπλάσια!!

ΠΩΛΗΣΕΙΣ: 227,14 εκατ. έναντι 163,5 εκατ. ευρώ.

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: Αρνητικές 11 εκατ. έναντι θετικών 83,2 εκατ. [ αιτία: εμπορικές απαιτήσεις -29,4 εκατ. από θετικές 34,5 εκατ.]

——————-

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: 76,2 εκατ. από 75,7 εκατ.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 264,7 εκατ. ευρώ από 228,7 εκατ. ευρώ.

ΑΥΛΑ: 115 εκατ. ευρώ από 116,8 εκατ.

——————–

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 748 εκατ. από 732,4 εκατ. ευρώ..

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ: 320,1 εκατ. από 267,8 εκατ. ευρώ.

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ-ΙΔΙΑ ΚΦ: 367,4 εκατ. από 364 εκατ. ευρώ.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 1,16 έναντι 1,28.

————–

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 1822 άτομα από 1747 πέρυσι [εκτός κοινοπραξιών και εταιρειών εξωτερικού]…

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΙΤ: 465 χιλ. ευρώ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΛΙΤ: 406 χιλ. ευρώ.

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ: 1,6 εκατ. τεμάχια με αξία κτήσης 9,05 εκατ. ευρώ [5,67 ευρώ ανά μετοχή…]

—————-

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑ: 171,4 εκατ. ευρώ και P/bv 0,47.

ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 1,7100 ευρώ και λογιστική αξία 3,6700 ευρώ…

ΧΑΜ-ΥΨΗΛΑ 12ΜΗΝΟΥ: 1,2000 και 4,0300 ευρώ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΤΧ 12μήνου:-53,66%. [γεν. δείκτης -31,57%]

—————–

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Με  την από 6.12.2013 απόφαση των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση 8.579.680 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας  0,57 € και τιμή διάθεσης 2,5 € η κάθε μία.

Η  αύξηση  αυτή  πραγματοποιήθηκε  με  παραίτηση  του  δικαιώματος  προτίμησης  των  παλαιών μετόχων  υπέρ  της  εταιρείας  York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l.  Κατόπιν  της αυξήσεως  αυτής,  το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  εταιρείας  ανέρχεται  σε  53.843.549,76 €,  ολοσχερώς καταβεβλημένο  και  διαιρείται  σε    94.462.368  κοινές  ονομαστικές  μετοχές,  ονομαστικής  αξίας  0,57 €  η  κάθε  μια.  Την  23/12/2013  καταχωρήθηκε  στο  Γενικό  Εμπορικό  Μητρώο  η  με  αρ.  Κ2‐7312 απόφαση  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Σε εφαρμογή της από 6.12.2013 απόφασης της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της  27/3/2015, αυξήθηκε το μετοχικό  κεφάλαιο  της  Εταιρείας  κατά  το  ποσό  των  τριών  εκατομμυρίων  διακοσίων  ογδόντα  έξι χιλιάδων  εκατόν  δέκα  έξι  και  εξήντα  εννέα  λεπτών  του  ευρώ  (3.286.116,69)  με  έκδοση  πέντε εκατομμυρίων  επτακοσίων  εξήντα  πέντε  χιλιάδων  εκατόν  δέκα  επτά  (5.765.117)  νέων  μετοχών, ονομαστικής  αξίας  πενήντα  επτά  λεπτών  του  ευρώ  (0,57€)  και  με  τιμή  διάθεσης   (2,43€) η κάθε μία, λόγω μετατροπής εκατόν σαράντα (140) συνολικά  ομολογιών,  ονομαστικής  αξίας  εκάστης  εκατό χιλιάδων  ευρώ  (100.000,00€)  του  Μετατρέψιμου  Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας .

Κύρια  δραστηριότητα  της  Εταιρείας  είναι  η  ανάπτυξη  και  διαχείριση  ακινήτων,  οι  κατασκευές παντός  είδους,  η  εκμετάλλευση  αυτοχρηματοδοτούμενων  ή  συγχρηματοδοτούμενων  έργων,  η κατασκευή  και  εκμετάλλευση  ενεργειακών  έργων,  καθώς  και  η  συμμετοχή  της  σε  εταιρείες  με συναφή αντικείμενα.

Ο Όμιλος έχει σημαντική, εξειδικευμένη παρουσία στις κατασκευές, στην ενέργεια καθώς και στην ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων με ισχυρή κεφαλαιακή βάση.

Ο  Όμιλος  επίσης  δραστηριοποιείται  στην  παραγωγή  λατομικών  προϊόντων  μέσω  της  θυγατρικής της, ΤΕΡΝΑ ΑΕ και στην εκμετάλλευση μεταλλείων λευκόλιθου μέσω των δικαιωμάτων που κατέχει  η θυγατρική της ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.

Οι δραστηριότητες του Ομίλου διενεργούνται κυρίως στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα έχει σημαντική παρουσία στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Ευρώπη και στην Βόρειο Αμερική.

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 

Α. Μακροπρόθεσμος δανεισμός 

Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός καλύπτει κυρίως τις ανάγκες χρηματοδότησης των επενδύσεων του κατασκευαστικού, του ενεργειακού, καθώς και του τομέα παραχωρήσεων του Ομίλου. Εντός  της παρουσιαζόμενης  περιόδου  εισπράχθηκαν  από  τον  Όμιλο  4,6  εκατ.  από  νέο  δανεισμό, ενώ κατεβλήθησαν ποσά 18,5 εκατ. για την εξόφληση χρεολυσίων υφιστάμενων μακροπρόθεσμων  δανείων.

Εντός  του  επόμενου  12μήνου  το  πληρωτέο  κεφάλαιο  και  οι  δεδουλευμένοι  τόκοι  ανέρχονται στο ποσό των 111,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 34 εκατ. ευρώ αφορούν τον τομέα των  ΑΠΕ, 46,3  εκατ.  ευρώ τον  κατασκευαστικού  τομέα, 18,3  εκατ.  ευρώ  τον  τομέα  εκμετάλλευσης  ακινήτων και 12,5 εκατ. ευρώ του τομέα συμμετοχών.

Eντός του επόμενου 12μήνου είναι ανταλλάξιμα με μετοχές της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ Α.Ε. χρεολύσια   ποσού περίπου 7,65 εκατ. ευρώ.

Β. Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 

Εντός  της  παρούσας  περιόδου  καταβλήθηκε  για  την  πληρωμή  τοκοχρεολυσίων  των  υφισταμένων συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης ποσό 2,4 εκατ.

Το  υπολειπόμενο  συνολικό  κεφάλαιο  των  συμβάσεων  χρηματοδοτικής  μίσθωσης  μετά  των δεδουλευμένων  τόκων,  κατά  την  31.03.2015,  ανέρχεται  σε  31,7  εκατ.  και  αφορά  30,3  εκατ.  τον κατασκευαστικό τομέα και 1,3 εκατ.  τον βιομηχανικό.

Εξ αυτών 8,6 εκατ. είναι πληρωτέο εντός του επόμενου 12μήνου (8,4 εκατ. για τον κατασκευαστικό τομέα και 0,2 εκατ.  για τον βιομηχανικό).

Γ. Βραχυπρόθεσμος δανεισμός

Ο  βραχυπρόθεσμος  δανεισμός  καλύπτει,  κυρίως,  τις  ανάγκες  για  κεφάλαιο  κίνησης  του κατασκευαστικού (το 29,0%) του ενεργειακού τομέα ΑΠΕ (το 49,7%), του τομέα ακινήτων (0,1%) και του τομέα της βιομηχανίας (11,3%).

Σημειωτέον ότι ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός του ενεργειακού τομέα, με το πέρας της κατασκευής  των σχετικών παγίων είτε μετατρέπεται σε μακροπρόθεσμο δανεισμό, είτε αποπληρώνεται με την  είσπραξη επιχορήγησης.

Δ. Εξασφαλίσεις δανείων  

Προς εξασφάλιση ορισμένων δανείων του Ομίλου:

 έχουν ενεχυριασθεί ανεμογεννήτριες Αιολικών Πάρκων,

 έχουν  εκχωρηθεί  στις  δανείστριες  τράπεζες  ασφαλιστήρια  συμβόλαια,  απαιτήσεις  από  πώληση  ηλεκτρικής ενέργειας στο ΛΑΓΗΕ ή στο ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και από κατασκευαστικές υπηρεσίες,

 έχουν  εγγραφεί  προσημειώσεις  υποθηκών  διαφόρων  σειρών  σε  ακίνητα  ορισμένων  εταιρειών  του Ομίλου ύψους 105.280 (105.280 κατά το τέλος της προηγούμενης χρήσης) και,

 έχουν δοθεί, από  τη μητρική εταιρεία, ως ενέχυρο μετοχές θυγατρικών  εταιρειών ονομαστικής  αξίας 31.612 (31.612 κατά το τέλος της προηγούμενης χρήσης).

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017