Τηλέτυπος: Κάθε πέρυσι και πολύ καλύτερα… με τον ΔΔΜ πλέον στο 6,4!! | Mikrometoxos.gr

Τηλέτυπος: Κάθε πέρυσι και πολύ καλύτερα… με τον ΔΔΜ πλέον στο 6,4!!

22.05.2015 01:29

ΤΗΛΕΤ– 2015 α΄τρίμηνο: Ζημίες 7,59 εκατ. ευρώ από 6 εκατ. στο 2014, με πωλήσεις 15,3 εκατ. από τα 17,7 εκατ. του 2014. Με ebitda θετικά 3 εκατ. από τα 5,5 εκατ. στο 2014. Ταμειακά διαθέσιμα 4,9 εκατ. ευρώ.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες εμφανίζονταν θετικές 8,82 εκατ. ευρώ, ενώ το 2014 είχαν βρεθεί στα 4 εκατ. ευρώ. Με τον δείκτη P/BV στο 0,61 και με τον ΔΔΜ στο 6,4 (εξαιρετικά ανησυχητικός, εξ ου και η νέα αμκ).

ΤΗΛΕΤ: Σύνολο ενεργητικού 194,5 εκατ. από 203 εκατ. στις 31.12.2014 (ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 2,65 εκατ., άυλα περιουσιακά 84 εκατ., αποθέματα 0,41 εκατ., λοιπά μη κυκλοφορούντα 10,2 εκατ.

Σε 50 εκατ. ανήλθαν οι απαιτήσεις και τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά σε 42,42 εκατ. (ταμείο 7,4 εκατ.). Eπενδύσεις σε ακίνητα 4,8 εκατ.

Στα 176,7 εκατ. ευρώ το σύνολο των υποχρεώσεών της. Δανεισμός μακροπρόθεσμος 68 εκατ. – προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες 8,4 εκατ.ευρώ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 50,2 εκατ. ευρώ και λοιπές βραχυπρόθεσμες 50 εκατ. ευρώ.

ΤΗΛΕΤ[Ι]: Το μικτό κέρδος ανήλθε σε αρνητικό 4,14 εκατ. από τα – 2,73 εκατ. ευρώ στη παρελθούσα χρήση.

Σύνολον ιδίων κεφαλαίων 17,86 εκατ. ευρώ από… 25,44 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014 και… από 39,15 εκατ. ευρώ στις 31.12.2013. Αποτιμάται σε 10,8 εκατ. ευρώ στη τιμή τoυ 0,1070 ευρώ. με την λογιστική αξία της στα 0,1770 ευρώ. Στο -68,53% η τιμή της για το 12μηνο.

Για τις αμοιβές και τις συναλλαγές των μελών του δ.σ. και των δ/ντικών της στελεχών στο 3μηνο κατέβαλε το ποσό των 0,4 εκατ. ευρώ. Απασχολεί προσωπικό 541 ατόμων έναντι των 552 πέρυσι.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017