Τέρνα Ενεργειακή: Εν αναμονή του τριμήνου της... - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Τέρνα Ενεργειακή: Εν αναμονή του τριμήνου της…

21.05.2015 00:37

H είσπραξη των απαιτήσεων του Ομίλου από τον ΛΑΓΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ παρουσίασε σημαντική καθυστέρηση. Ως γνωστόν τον Μάρτιο του 2014 ψηφίσθηκε ο νόμος Ν.4254, ο οποίος επέβαλε αναδρομική μείωση των τιμών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 10% για τα αιολικά πάρκα και κατά 35% για τα φωτοβολταϊκά.

Από τις ανωτέρω διατάξεις η απώλεια του Ομίλου από δεδουλευμένες απαιτήσεις ανήλθε στο ποσό των 6,56 εκατ. για το οποίο είχε σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις του 2013.

——-

Οι Μέτοχοι οι οποίοι κατά την 31/12/2014 κατείχαν ποσοστό μεγαλύτερο από 5%, βάσει του συνόλου των εκδοθέντων μετοχών, παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ 41.051.059 μτχ και 41,212% (άμεσα)

Γεώργιος Περιστέρης 26.981.012 ήτοι το 24,682% –

York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) Sarl 8.412.606 τουτέστιν το 7,696%.

ΔΗΛΑΔΗ το free float είναι πολύ πιο εύκολα ελεγχόμενο από το αντίστοιχο της μητρικής… 
——- 
Ο αριθμός των ιδίων μετοχών που κατείχε η εταιρεία την 31η ∆εκεμβρίου 2014 ήταν 2.383.843 μετοχές συνολικής αξίας κτήσης 6.17 εκατ. ευρώ. [τιμή κτήσης ανά μτχ μ.ο. στα… 2,5900 ευρώ].
——-
12μηνο: 
Πωλήσεις 158,25 εκατ. ευρώ (από 139,6 εκατ.), κέρδη 5,55 εκατ. (από 4,1 εκατ.) και λειτουργικά κέρδη 74 εκατ. ευρώ (από 63,4 εκατ.).Σημαντική ενίσχυση των ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες που ξεπέρασαν τα 59,3 εκατ. ευρώ. (πέρυσι στα 44,1 εκατ.)

Τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονται σε 335,2 εκατ. ευρώ (από 348,4 εκατ.), ο δανεισμός της στα 423,4 εκατ. ευρώ (πέρυσι: 366,8 εκατ.)

Και τα ταμειακά διαθέσιμά της σε 168,8 εκατ. (ΔΔΜ: 0,76 και p/bv:  0,94).

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017