ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

31.08.2016 18:40

Ιδιαίτερα θετικά ήταν τα αποτελέσματα της Eurobank κατά το Β΄ τρίμηνο 2016, καθώς η Τράπεζα κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους €46εκ. σε ενοποιημένο επίπεδο. Πιο αναλυτικά, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 1,3% έναντι του Α΄ τριμήνου 2016 και ανήλθαν σε €388εκ., κυρίως λόγω της μείωσης του κόστους χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα.

Παράλληλα, το καθαρό περιθώριο επιτοκίου βελτιώθηκε περαιτέρω σε 2,19%, από 2,15% το Α΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 5,1% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε €71εκ. το Β΄ τρίμηνο 2016, ως αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης των δαπανών για τη χρήση των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου (Πυλώνας ΙΙ).

Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν σε €459εκ., από €451εκ. το Α΄ τρίμηνο, ενώ τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε €67εκ., έναντι €64εκ. το Α΄ τρίμηνο 2016. Κατά συνέπεια, τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €527εκ., καταγράφοντας αύξηση 2,4% έναντι του Α΄ τριμήνου 2016. Οι Λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 2,0%  σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €503εκ. το Α΄ εξάμηνο 2016, ενώ στην Ελλάδα η αντίστοιχη μείωση ήταν 4,0% .

Παράλληλα, ο δείκτης αποτελεσματικότητας (κόστος προς έσοδα) βελτιώθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε σε 47,5% το Β΄ τρίμηνο 2016, από 49,2% το Α΄ τρίμηνο του ίδιου έτους. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 5,8% το Β΄ τρίμηνο και κατά 16,6% το Α΄ εξάμηνο 2016. Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 5,9% το Β΄ τρίμηνο 2016 σε €277εκ., από €261εκ. το Α΄ τρίμηνο του ίδιου έτους.

Σημαντική πρόοδος επιτεύχθηκε στη διαχείριση των επισφαλών απαιτήσεων, καθώς για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια η δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέρηση ήταν αρνητική κατά €16εκ. το Β΄ τρίμηνο 2016 έναντι του Α΄ τριμήνου. Τα συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ως ποσοστό του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων μειώθηκαν από 34,8% το Α΄ τρίμηνο 2016 σε 34,7% το Β΄ τρίμηνο.

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν σταθερά κερδοφόρες για ακόμα ένα τρίμηνο, καθώς το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε €30εκ., από €27εκ. το Α΄τρίμηνο. Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 9,9% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε €154εκ., ενώ τα κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν σημαντικά κατά 16,3% σε €87εκ. το Β΄τρίμηνο 2016. Η κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, καθώς ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1) διαμορφώθηκε pro-forma για την πώληση του 80% της Eurolife Insurance σε 17,0% επί του σταθμισμένου ενεργητού στο τέλος Ιουνίου 2016.

Σημαντική ήταν επίσης και η μείωση της χρηματοδότησης από τον έκτακτο μηχανισμό ELA κατά €4,6δισ. από το Μάρτιο έως και σήμερα σε €13,7δισ., ως αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης των καταθέσεων και της σύναψης συμφωνιών repos στη διατραπεζική αγορά. Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά €677εκ. στην Ελλάδα και κατά €1,1δισ. σε επίπεδο Ομίλου το Β΄ τρίμηνο 2016 σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο, γεγονός που αντανακλά τη σταδιακή ομαλοποίηση των συνθηκών και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πελατών προς το τραπεζικό σύστημα.

Οι χορηγήσεις (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €51,0δισ. στο τέλος του Ιουνίου 2016, με τα δάνεια προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά να ανέρχονται σε €26,7δισ. και €24,3δισ. αντίστοιχα. Ο δείκτης χορηγήσεων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις βελτιώθηκε σε 119,9%, από 125,1% στο τέλος του Α΄τριμήνου 2016.

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017