ΤΙΤΑΝ: Τι και πόσα διανέμει, πότε κόβονται τα σχετικά δικαιώματα…

Tην διανομή μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2014 συνολικού ποσού 12,7 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσό€ 0,15 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο). 
 
Το μέρισμα ανά μετοχή θα προσαυξηθεί αναλογικά με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία και θα ανέλθει σε ποσό 0,15509 ανά μετοχή, επί του οποίου θα παρακρατηθεί φόρος 10% για λογαριασμό του Μετόχου. Συνεπώς, οι Μέτοχοι θα λάβουν τελικό ποσό ευρώ 0,13958 ανά μετοχή.
 

Αποφάσισε επίσης την διανομή έκτακτων αποθεματικών προηγουμένων χρήσεων και ειδικότερα αποθεματικών από κέρδη θυγατρικών ναυτικών εταιριών συνολικού ποσού ευρώ 12,7 δεκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσό  0,15 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο)…

Το οποίο προσαυξανόμενο με το ποσό διανομής που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία ανέρχεται σε τελικό ποσό ευρώ 0,15509 ανά μετοχή. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Νόμου 27/1975 και της ΠΟΛ 1073/1992, η διανομή των ανωτέρω αποθεµατικών, δεν υπόκειται σε φορολόγηση.

Aπό την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 (Ηµεροµηνία αποκοπής μερίσματος και διανομής αποθεματικών), οι µετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγµατεύσιμες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωµα είσπραξης μερίσματος και έκτακτων αποθεματικών.