ΤΙΤΑΝ: Τι δείχνει η… ακτινογραφία των χρηματοοικονομικών μεγεθών του στις 31.3.2015 | Mikrometoxos.gr

ΤΙΤΑΝ: Τι δείχνει η… ακτινογραφία των χρηματοοικονομικών μεγεθών του στις 31.3.2015

08.05.2015 00:37

Στο πρώτο τρίμηνο του 2015 συνεχίστηκε η ανάκαμψη των αποτελεσμάτων του Ομίλου. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 284 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 12,7% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2014.

 

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μειώθηκαν κατά 23,7% στα 23,2 εκατ.ευρώ.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους επέστρεψαν στην κερδοφορία και ανήλθαν σε 6,6 εκατ. έναντι ζημιών 11 εκατ. το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Όπως έχει αναφερθεί και σε παρελθούσες χρήσεις, τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, το οποίο επηρεάζεται έντονα από τις καιρικές συνθήκες, δεν είναι κατά ανάγκη αντιπροσωπευτικά των τάσεων για το σύνολο του έτους.

Θετική εξέλιξη, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2014, είχαν τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου στις ΗΠΑ, χάρη στη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της ζήτησης και στην Ελλάδα, χάρη στα δημόσια έργα και στην βελτίωση των περιθωρίων των εξαγωγών.

Σας παραθέτουμε ανάλυση του Ενεργητικού και του Παθητικού του ομίλου προς ενημέρωση και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων…
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2,811 δισ. (2,66 δισ. στις 31.12.2013 )

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία: 1,78 δισ. ευρώ – Άυλα περιουσιακά στοιχεία: 478 εκατ. ευρώ – Επενδύσεις σε ακίνητα: 9.3 εκατ. ευρώ.

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: 109,5 εκατ.- Αποθέματα: 306,4 εκατ. – Απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες: 101,14 εκατ. – Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: 85,13 εκατ. – Ταμειακά διαθέσιμα: 137,7 εκατ. ευρώ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ+ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Μετοχικό Κεφάλαιο: 338,5 εκατ. ευρώ. Μετοχικό Κεφάλαιο – Υπέρ το άρτιο: 22,8 εκατ. – Ίδιες μετοχές: -83,63 εκατ. ευρώ.

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων: 1,305 δισ. ευρώ. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής(α): 1,585 δισ. (1,507 δισ. στις 31.12.2014)
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β): 125,32 εκατ. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ )= (α) + (β): 1,71 δισ.

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 744,8 εκατ. – Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις: 266,26 εκατ. -Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 53 εκατ. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: 232 εκατ. Σύνολο υποχρεώσεων (δ): 1,296 δισ. ( 1,183 δισ. στις 31.12.2013)
Ο όμιλος αποτιμάται σε 1,82 δισ. ευρώ και διαπραγματεύεται με P/bv στο 1,15 ενώ ο δείκτης δανειακής μόχλευσης ανέρχεται στο 0,42.

Η μετοχή του στα 22,5500 ευρώ με χαμηλό – υψηλό 12μήνου στα 16,1000 και 26,8000 ευρώ ενώ εφέτος εμφανίζει εύρος διαπραγμάτευσης μεταξύ των 18,4200 και των 24,9500 ευρώ. Στο +17,63% εφέτος…

Ο μέσος όρος της για το 2015 στα 21,38 ευρώ ενώ στο ίδιο διάστημα άλλαξαν χέρια 6 εκατ. τεμάχια ήτοι το 8,5% περίπου του συνολικού αριθμού. Στα 4,0000 ευρώ η ονομαστική αξία και στα 18,70 περίπου ευρώ η λογιστική του τίτλου του..

ΤΙΤΑΝ – ΧΡΗΣΗ 2014: Στα 30,95 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας το 2014 (με συναλλαγματικό bonus 21 εκατ. ευρώ…) έναντι ζημιών 36,1 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1,16 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σταθερά – σχεδόν -τα Ebitda στα 181,6 εκατ. ευρώ.

Απασχολούσε προσωπικό 5223 ατόμων έναντι των 5217 πέρυσι και 5259 ατόμων τώρα, ενώ για αμοιβές μελών δ.σ. και δ/ντικών στελεχών κατέβαλε 4,95 εκατ. ευρώ. [στο φετεινό τρίμηνο κατέβαλε 865 χιλ. ευρώ.]

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017