ΤΙΤΑΝ: Κρίσεις, επισημάνσεις και συμπεράσματα

ΤΙΤΑΝ: Σας παραθέτουμε ανάλυση του Ενεργητικού και του Παθητικού του ομίλου προς ενημέρωση και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων…

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2,811 δισ. (2,66 δισ. στις 31.12.2013 )

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία: 1,673 δισ. ευρώ – Άυλα περιουσιακά στοιχεία: 446,1 εκατ. ευρώ – Επενδύσεις σε ακίνητα: 9.3 εκατ. ευρώ.

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: 106,6 εκατ.- Αποθέματα: 275,8 εκατ. – Απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες: 95,3 εκατ. – Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: 62,2 εκατ. – Ταμειακά διαθέσιμα: 143 εκατ. ευρώ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ+ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:  Μετοχικό Κεφάλαιο: 338,5 εκατ. ευρώ. Μετοχικό Κεφάλαιο – Υπέρ το άρτιο: 22,8 εκατ. – Ίδιες μετοχές: -83,63 εκατ. ευρώ.

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων: 1,23 δισ. ευρώ. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής(α): 1,507 δισ. (1,416 δισ. στις 31.12.2013)
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β): 120,68 εκατ.  Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ )= (α) + (β): 1,627 δισ.

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 634,2 εκατ. – Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις: 264,22 εκατ. -Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 49,5 εκατ. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: 235,7 εκατ. Σύνολο υποχρεώσεων (δ): 1,181 δισ. ( 1,125 δισ. στις 31.12.2013)

ΤΙΤΑΝ(Ι): Ο όμιλος αποτιμάται σε 1,77 δισ. ευρώ και διαπραγματεύεται με P/bv στο 1,18 ενώ ο δείκτης δανειακής μόχλευσης ανέρχεται στο 0,36.

Η μετοχή του στα 22,0000 ευρώ με χαμηλό – υψηλό 12μήνου στα 16,1000 και 26,8000 ευρώ ενώ εφέτος εμφανίζει εύρος διαπραγμάτευσης μεταξύ των 18,3000 και των 24,9500 ευρώ. Στο +14,76% εφέτος…

Ο μέσος όρος της για το 2015 στα 121,0400ευρώ ενώ στο ίδιο διάστημα άλλαξαν χέρια 3,5 εκατ. τεμάχια ήτοι το 4,5% περίπου του συνολικού αριθμού. Στα 4,0000 ευρώ η ονομαστική αξία και στα 18,60 ευρώ η λογιστική του τίτλου του..

Στα 30,95 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας το 2014 (με συναλλαγματικό bonus 21 εκατ. ευρώ…) έναντι ζημιών 36,1 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1,16 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σταθερά – σχεδόν -τα Ebitda στα 181,6 εκατ. ευρώ.

Θετικές οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά 153,33 εκατ. ευρώ από 164,05 εκατ. στο 2013. Στο λίαν υψηλό 48,5 ο πολλαπλασιαστής κερδών της μετοχής του…

Απασχολεί προσωπικό 5223 ατόμων έναντι των 5217 πέρυσι, ενώ για αμοιβές μελών δ.σ. και δ/ντικών στελεχών κατέβαλε 4,95 εκατ. ευρώ.