ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ: Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ: Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις

02.04.2015 19:44
Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις: Κατά τις εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε εκκρεμούν επίδικες δικαστικές υποθέσεις συνολικού ποσού ευρώ 1.4 εκατ.
Για τα οποία εκτιμάται ότι δεν θα υπάρχουν ουσιώδεις επιδράσεις στις οικονομικές καταστάσεις καθώς θα ευδοκιμήσουν σχεδόν στο σύνολο τους υπέρ της εταιρείας.

Απαιτήσεις της μητρικής εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε: Η εταιρεία απαιτεί για αστικές υποθέσεις 0,3 εκατ. ευρώ.

Κατά της θυγατρικής εταιρείας “ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.” : Εκκρεμούν επίδικες δικαστικές υποθέσεις συνολικού ποσού ευρώ 7,2 εκατ. για τα οποία το μεγαλύτερο ποσοστό θα τελεσιδικήσει υπέρ της εταιρείας
Ενώ η διοίκηση εκτιμά ότι από τις ανωτέρω υποθέσεις θα πρέπει να καταβάλει πιθανόν μόνο το ποσό τον 0,5 εκατ. ευρώ κάτι για το οποίο έχει σχηματιστεί και ισόποση πρόβλεψη στον κονδύλι των ενδεχόμενων υποχρεώσεων. ·
Απαιτήσεις της εταιρείας “ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.” από αστικές υποθέσεις: Απαιτεί από αστικές υποθέσεις ποσό ευρώ 0,62 εκατ.
Απαιτήσεις της εταιρείας “ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.” από κατασκευαστικά έργα: Η εταιρεία απαιτεί από το Ελληνικό Δημόσιο από την εκτέλεση κατασκευαστικών έργων ποσό ευρώ 39,2 εκατ.
Ποσό ευρώ 19,5 εκατ. αφορά το κεφάλαιο χωρίς τους επιδικασθέντες τόκους από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στο κονδύλι του ισολογισμού Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (παρ.7.7).
Οι επιδικασθέντες τόκοι ανέρχονται περίπου στο ποσό των 2,4 εκατ.ευρώ ενώ το υπόλοιπο ποσό των 17,2 εκατ. αφορά εκκρεμείς υποθέσεις για τις οποίες εκτιμάτε ότι και από εκεί θα εισπραχθούν σημαντικά ποσά. ·
Κατά της εταιρείας “ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Τ.Ε.” – Κατά τις εταιρείας εκκρεμούν επίδικες δικαστικές υποθέσεις συνολικού ποσού ευρώ 0,14 εκατ. για τα οποία εκτιμάται ότι δεν θα προκύψει καμία αρνητική επίδραση για την εταιρεία. ·
Απαιτήσεις της εταιρείας “ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Τ.Ε.” – Η εταιρεία απαιτεί από τρίτους ποσό ευρώ 0,44 εκατ·
Απαιτήσεις της εταιρείας “ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Τ.Ε.” από κατασκευαστικά έργα – Απαιτεί από το Ελληνικό Δημόσιο από την εκτέλεση κατασκευαστικών έργων ποσό ευρώ 4,4 εκατ. για τις οποίες εκτιμάται ότι και από εκεί θα εισπραχθούν σημαντικά ποσά. ·
Κατά της θυγατρικής εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. εκκρεμούν επίδικες δικαστικές υποθέσεις συνολικού ποσού ευρώ 1,6 εκατ. για τις οποίες εκτιμάται ότι δεν θα προκύψει καμία αρνητική επίδραση για την εταιρεία.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017