ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ- τα σημαντικότερα μεγέθη της στο 6μηνο (+δείκτες)

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ- τα σημαντικότερα μεγέθη της στο 6μηνο

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες  25.725.000 από 35.691.000

Αγορές ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (67.384.000) από (12.153.000)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: Αρνητικές 41,66 εκατ. ευρώ από θετικές 23,54 εκατ. ευρώ. ΚΑΙΕΙ ΠΟΛΥ ΧΡΗΜΑ δηλαδή…

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης: 164.187.000 από 181.942.000

Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας:  332.140.000 από 341.875.000

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 387.991.000 από 393.581.000

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 147.999.000 από 92.491.000

Ο όμιλος κατά την τρέχουσα χρήση απασχόλησε 160 άτομα προσωπικό. Πέρυσι απασχόλησε 139 άτομα

Κύκλος εργασιών: 93.815.000 από 85.358.000

ΚΕΡΔΗ:  5.256.000 από 11.322.000

ΕΒΙΤDA: 48.027.000 από 46.717.000

……………………….

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ: 282 εκατ. ευρώ με τιμή μτχ στα 2,5800 ευρώ.

P/Bv: 0,85

ΔΔΜ.: 1,12

EV/EBITDA: 13,6 με βάση τα ebitda 6μήνου