Σύγκριση Θεμελιώδους – Τεχνικής Ανάλυσης

  • Θεμελιώδης Ανάλυση

Λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές μεταβλητές που καθοδηγούν τους επενδυτές στις αποφάσεις τους και κάνει προβλέψεις με βάση τις «πραγματικές» δυνατότητες της εταιρίας ή κλάδου.

Αξιολογεί θετικά εκείνες τις εταιρίες που εμφανίζουν τις καλύτερες προοπτικές βελτίωσης των οικονομικών τους μεγεθών

 

Related image
Αξιόπιστη και δεν οδηγεί σε συχνές αγοραπωλησίες μειώνοντας το κόστος συναλλαγών

Μακροχρόνιο ορίζοντα – αγνοεί τις βραχυχρόνιες συναλλαγές

  • Τεχνική Ανάλυση

    Μελέτη αποκλειστικά διαγραμμάτων τιμών Επιλογή χωρίς συλλογή και ανάλυση πληροφοριών, άρα μειωμένο κόστος

    Ευελιξία εφαρμογής σε οποιαδήποτε αγορά

Related image

Ενσωματώνει την εσωτερική πληροφόρηση της αγοράς (insider information)

Δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού των τάσεων των τιμών και ενεργοποίηση αγοραπωλησιών

Θεμελιώδης + Στατιστική + Εσωτερική Πληροφόρηση

* ,