Σωληνουργεία Κορίνθου: Λογιστική Εικόνα της 31.3.2015 - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Σωληνουργεία Κορίνθου: Λογιστική Εικόνα της 31.3.2015

28.05.2015 13:17

Σας παραθέτουμε ανάλυση του Ενεργητικού και του Παθητικού του ομίλου προς ενημέρωση και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων…

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 432,11 εκατ. ευρώ. (362,4 στις 31.12.2014 )

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία: 164,07 εκατ. ευρώ – Άυλα περιουσιακά στοιχεία: ΜΗΔΕΝ – Επενδύσεις σε επιχειρήσεις: 12,32 εκατ.

Αποθέματα: 124,8 εκατ. – Απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες: 53,7 εκατ. – Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: 48 εκατ. – [Ταμειακά διαθέσιμα: 28,6 εκατ. ευρώ…]

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ+ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:  Μετοχικό Κεφάλαιο: 96,9 εκατ. ευρώ. Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 43,17 εκατ. ευρώ.

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής(α): 140 εκατ. (139,8 εκατ. στις 31.12.2014)
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β): 0.  Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ )= (α) + (β): 140 εκατ.ευρώ

 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 84,4 εκατ. – Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις: 13,2 εκατ. -Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 81,6 εκατ. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: 98,3 εκατ. Σύνολο υποχρεώσεων (δ): 292,08 ( 222,5 στις 31.12.2014)

Η εταιρεία αποτιμάται σε 135,5 εκατ. ευρώ στη τιμή των 1,1000 ευρώ και διαπραγματεύεται με P/bv στο 0,97 ενώ ο δείκτης δανειακής μόχλευσης ανέρχεται στο 0,98.

Η μετοχή της στα 1,1000 ευρώ με χαμηλό – υψηλό 12μήνου στα 0,7500 και 1,7900 ευρώ ενώ εφέτος εμφανίζει εύρος διαπραγμάτευσης μεταξύ των 0,7500 και των 1,3100 ευρώ. Στο +37% εφέτος.

Ο μέσος όρος της για το 2015 στα 0,9800 ευρώ ενώ στο ίδιο διάστημα άλλαξαν χέρια 3,8 εκατ. τεμάχια ήτοι το 3% περίπου του συνολικού αριθμού. Στα 0,7800 ευρώ η ονομαστική αξία και στα 1,1300 ευρώ η λογιστική του τίτλου του..

ΣΩΛΚ

Στα 3,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας το 3μηνο του 2015 έναντι ζημιών 3,3 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 66,3 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 37% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Επάνοδος σε Θετικά εδάφη από τα Ebitda στα 5,6 εκατ. ευρώ από -0,94 εκατ.

Αρνητικές οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά 42 εκατ. ευρώ από +0,7 εκατ. στο 2014. [λόγω αύξησης των αποθεμάτων κατά 41,2 εκατ.]

Απασχολεί προσωπικό 417 ατόμων έναντι των 402 πέρυσι, ενώ για αμοιβές μελών δ.σ. και δ/ντικών στελεχών κατέβαλε στο τρίμηνο 0,33 εκατ. ευρώ.

 

—————-

 

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017