Σε επενδύσεις προχωρά η Μπάρμπα Στάθης – Ξεπέρασε τα 102 εκατ. ο τζίρος το 2014

Στην περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους καθώς και στην εντατικοποίηση των επενδύσεων της στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, με στόχο την κάλυψη του συνόλου σχεδόν των αναγκών της εταιρείας, από πρώτες ύλες ιδίας παραγωγής, (επενδύσεις ύψους 2,5 εκατ. ευρώ) εστιάζει για την τρέχουσα χεήση η διοίκηση της εταιρείας “Μπάρμπα Στάθης”.

 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, στη στρατηγική της συμπεριλαμβάνεται ο εξορθολογισμός του κωδικολογίου και για τις δύο μάρκες και η μεγιστοποίηση της διανομής, η περαιτέρω ανάπτυξη τουPrivate Label, η στόχευση σε νέες συνεργασίες και η περαιτέρω προώθηση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων σε λαχανικά και ζύμες.

 
Σημειώνεται ότι πέρυσι οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 5% σε σχέση με το 2013 γεγονός που αποδίδεται από την εταιρεία στη διείσδυση της σε νέες στρατηγικές αγορές, ενώ εφέτος έμφαση δίνεται στην εξαγωγική ανάπτυξη σε Δυτική Ευρώπη, Καναδά και Αυστραλία.

 
Σε ότι αφορά την πορεία των οικονομικών μεγεθών του ομίλου και της εταιρείας κατά τη διάρκεια της περασμένης χρήσης, οι πωλήσεις της μητρικής ανήλθαν σε 78 εκατ. ευρώ και του ομίλου σε 102,3 εκατ. ευρώ, έναντι 70,8 εκατ. ευρώ και 73,3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, βάσει των αναμορφωμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013. Πέραν της επίδρασης στη μέθοδο ενοποίησης, η σημαντική ανάπτυξη των πωλήσεων προήλθε από την εταιρεία Μπάρμπα Στάθης και ανήλθε σε 10,14%.

 

Ανοδικά κινήθηκαν και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων τα οποία σε επίπεδο μητρικής ανήλθαν σε 5,2 εκατ. ευρώ και του ομίλου σε 13 εκατ. ευρώ, έναντι 5,2 εκατ. ευρώ και 7,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, όπως προκύπτει από τις αναμορφωμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013.

 

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, στη χρήση 2014, η εταιρεία και ο όμιλος, εμφάνισαν κέρδη μετά από φόρους ύψους 3,8 εκατ. ευρώ και 6,4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Τα αντίστοιχα ποσά για τη χρήση 2013, σύμφωνα με τις αναμορφωμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ήταν για την εταιρεία ζημίες ύψους 0,2 εκατ. ευρώ και για τον όμιλο κέρδη ύψους 2,2 εκατ. ευρώ.