Σελόντα: Τι δείχνει το δικό της 6μηνο…

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2.006.328 από 3.606.107

Κύκλος Εργασιών 82.396.991 από 73.486.585 12%

EBITDA 515.239 από 10.969.194 -95%

Κέρδη/ζημιές προ Φόρων -4.091.208 από 4.294.428 -195%

Κέρδη/ζημιές μετά φόρους -3.547.241 από 3.576.501 -199%

Κέρδη/ζημιές μετά φόρους & δικαιώματα -3.087.187 από 3.463.654 -189%

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 5.997.493 από 20.597.927

Η μείωση των κερδών σε επίπεδο EBITDA του Ομίλου και της Εταιρείας οφείλονται κύρια στην μείωση της αποτίμησης των βιολογικών αποθεμάτων εξαιτίας της τροποποίησης του μοντέλου προσδιορισμού (income approach) της εύλογης αξίας κυρίως των ανώριμων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων όπως αυτή περιγράφθηκε στις Οικονομικές καταστάσεις κατά την 31/12/2015. Η επιπτωση συγκρινομενη με τις τιμες αποτιμησης της προηγουμενης περιοδου, εκτιμαται σε ανω των €14 εκ. Δευτερευόντως στην μείωση των τιμών πώλησης των ιχθύων σε ποσοστό 2,5%.

Δάνεια και Ταμειακά Διαθέσιμα:

Ο δανεισμός του Ομίλου αυξήθηκε και ανήλθε σε €165 εκ. κατά την 30.06.2016 με ταμειακά διαθέσιμα ποσού €6 εκ. έναντι δανεισμού €117 εκ. με ταμειακά διαθέσιμα €6,5 εκ. στις 31.12.2015, ενώ στην εταιρεία ο δανεισμός αυξήθηκε σε €153 εκ. με ταμειακά διαθέσιμα €5 εκ. έναντι δανεισμού €117 εκ. με ταμειακά διαθέσιμα €5,8 εκ στην προηγούμενη περίοδο.

Η βασική αιτία της αύξησης των αναδιοργανωμένων του Ομίλου και της Εταιρίας δανείων είναι το νέο ομολογιακό δάνειο ύψους 26 εκ. ευρώ καθώς και η ενσωμάτωση μέρους των δανειακών υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν μετά την ολοκλήρωση της εισφοράς του ενεργητικού και μέρους του παθητικού του Ομίλου Δίας. Το ποσο που ενσωματωθηκε ανερχεται σε € 35 εκ.

Υποχρεώσεις: Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου κατά την 30.06.2016 (πλην δανειακών) ανήλθαν σε €80 εκ. έναντι €86 εκ. την 31.12.2015 που οφείλεται κυρίως στη μείωση των υποχρεώσεων σε βασικούς προμηθευτές τροφών καθώς επίσης και από την επίδραση της ολοκλήρωσης της εισφοράς του ενεργητικού και μέρους του παθητικού της ΔΙΑΣ.

Οι καθαρές ταμειακές ροές του Ομίλου από λειτουργικές δραστηριότητες είναι αρνητικές κατά ποσό €7,8 εκ. και για την εταιρεία είναι αρνητικές κατά ποσό €8,1 εκ. Οι αρνητικές λειτουργικές ροές οφείλονται στη μείωση των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές καθώς και στη μείωση των πρό φόρων αποτελεσμάτων.