ΣΩΛΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ: Πως διαμορφώνονται τα μεγέθη τους στις 30.6.2016

Αποτιμώνται σε 111,7 εκατ. ευρώ με την τιμή της μετοχής στα 0,9000 ευρώ ευρώ. ΧΑΜ – ΥΨΗΛΟ 2016 στα 0,6720 και 1,0500 ευρώ… Στο -11,8% από την αρχή του έτους… Με συναλλαγές 26,500 τμχ ημερησίως…

Κύκλος εργασιών EΞAMHNOY  146,4 εκατ. ευρώ από 146,7 εκατ.
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων: 154,31 εκατ. έναντι 149,44 εκατ.
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 74,14 εκατ. από 76,6 εκατ.
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 100,7 εκατ. από 59 εκατ.
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 25 εκατ. έναντι των 12,8 εκατ.
Κέρδη μετά από φόρους 3,51 εκατ. ευρώ από 6,53 εκατ. εκατ.
Κέρδη EBITDA 17,8 εκατ. από  21,9 εκατ. ευρώ…
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες -27,42 εκατ. από -51,74 εκατ.
Μερίσματα πληρωθέντα 0
Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στις 30.06.16 : Ομίλου 450 άτομα από 421 άτομα
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 526 χιλ. ευρώ…
……………………………
Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2016 ήταν 155,2 εκ. ευρώ, έναντι 116,2 εκ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Η αύξηση του καθαρού δανεισμού έναντι της 31ης Δεκεμβρίου 2015 οφείλεται κατά κύριο λόγο στις αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης, λόγω της εκτέλεσης των παραγγελιών που έχει αναλάβει ο Όμιλος. Τέλος, τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2016 αυξήθηκαν σε 154,3 εκ. ευρώ (149,4 εκ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2015).
………………..
P/bv: 0,73
ΔΔΜ: 0,97