ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ: “Δεν τα πήγαμε καλά”…

ΣΩΛΚ: Το 2014 παρουσίασε ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 188,2 εκατ. ευρώ έναντι 165,4 εκατ. ευρώ της χρήση 2013, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 13,8%.

Το μικτό κέρδος του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 19,2 εκατ. ευρώ από 16,3 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 18,1%.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημίες 4,9 εκατ. ευρώ από ζημίες 3,4 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση

Ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 5,6 εκατ. ευρώ (ζημίες 0,0447 ευρώ ανά μετοχή) έναντι ζημιών 6,1 εκατ. ευρώ(ζημίες 0,0494 ευρώ ανά μετοχή) το 2013.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν πτώση σε σχέση με το 2013 και διαμορφώθηκαν σε 3,6 εκατ. ευρώ έναντι 4,6 εκατ. ευρώ το 2013.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου την 31/12/2014 ανήλθε σε 107,7 εκατ. ευρώ από 32,5 εκατ. ευρώ την 31/12/2013, κυρίως λόγω της υλοποίησης της νέας μονάδας κατασκευής σωλήνων μεγάλης διαμέτρου

Καθώς και των αυξημένων αναγκών σε κεφάλαια κίνησης από τις μεγάλες παραγγελίες τις οποίες ανέλαβε η εταιρία στα τέλη του 2014. Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 139,8 εκατ. ευρώ.

ΣΩΛΚ: Η καθαρή θέση λοιπόν στα 139,8 εκατ. ευρώ από τα 156,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2013 και ο δείκτης δανειακής μόχλευσης στο 0,77 με την σχέση P/bv στο 0,94… Στο +31,84% από την αρχή της χρονιάς, ενώ ενδιάμεσα είχε ”κτυπήσει” και +63%.

ΜΕ χαμηλό – υψηλό 0,7560 και 1,3100 ευρώ για το 2015, στο +2,91% και στα 1,0600 ευρώ χθες με συναλλαγές 77,3 χιλ. τμχ. Ενδοσυνεδριακά είχε βρεθεί στο +8,74% στα 1,1200 ευρώ…