ΣΙΔΜΑ: Αρνητικά ίδια κεφάλαια 9 εκατ. και δανεισμός 112 εκατ. ευρώ!! - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΣΙΔΜΑ: Αρνητικά ίδια κεφάλαια 9 εκατ. και δανεισμός 112 εκατ. ευρώ!!

25.03.2015 16:04

Σε θετικό EBITDA γύρισε η ΣΙΔΜΑ

Ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ διαμορφώθηκε στα ευρώ 101 εκ., αυξημένος κατά 2% σε σχέση με αυτόν του 2013.
Η σημαντική βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου ΣΙΔΜΑ  παρά την οικονομική συγκυρία που κράτησε χαμηλά για άλλη μια χρονιά την κατανάλωση προϊόντων χάλυβα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις Βαλκανικές χώρες που δραστηριοποιείται, επιβραβεύει την προσπάθεια του για μείωση της κοστολογικής του βάσης με ταυτόχρονη εστίαση στην κερδοφορία.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος αύξησε τον όγκο πωλήσεων του, βελτίωσε το περιθώριο μικτού κέρδους και μείωσε τα λειτουργικά του έξοδα αυξάνοντας έτσι την λειτουργική του κερδοφορία και μειώνοντας τις ζημιές του.

Αναλυτικότερα, σε επίπεδο Ομίλου, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα ευρώ 101 εκ., αυξημένος κατά 2% σε σχέση με αυτόν του 2013, παρόλο ότι οι μέσες τιμές πώλησης του 2014 υποχώρησαν κατά 5,6% σε σχέση με αυτές του 2013.

Συνυπολογίζοντας τις πωλήσεις της Μητρικής για λογαριασμό τρίτων, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα ευρώ 129 εκ. από ευρώ 128 εκ. το 2013, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,5%. Το ποσοστό μικτού κέρδους αυξήθηκε από 6,9% το 2013 σε 7,6% το 2014 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 11% ενώ οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 3,6% από ευρώ 13 εκ. το 2013 σε ευρώ 12,6 εκ. το 2014.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η βελτίωση των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου κατά ευρώ 1,2 εκ. ήτοι από ευρώ 0,32 εκ. ζημιά το προηγούμενο έτος σε ευρώ 0,9 εκ. κέρδη το 2014.

Τέλος τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημία ευρώ 8,2 εκ. σε σχέση με ζημία ευρώ 10 εκ. το 2013, παρουσιάζοντας και αυτά βελτίωση κατά 18%, μη λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές αναπροσαρμογές των παγίων του Ομίλου. Ο Όμιλος πραγματοποίησε επανεκτίμηση της αξίας των παγίων του στις 31/12/2014, με αποτέλεσμα την καθαρή ανατίμηση της αξίας τους κατά ευρώ 6,6 εκ..

Ωστόσο, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων, οι αρνητικές αναπροσαρμογές, που ανήλθαν σε ευρώ 1,9 εκ. επηρεάζουν την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης. Οι θετικές αναπροσαρμογές ύψους ευρώ 8,4 εκ. υπολογίζονται απευθείας στην καθαρή θέση του Ομίλου. Λαμβάνοντας υπόψη και τις αρνητικές αναπροσαρμογές, οι ζημιές χρήσης ανήλθαν σε ευρώ 10 εκ..

Σε επίπεδο Μητρικής, ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ αυξήθηκε κατά 2% στα ευρώ 56 εκ. από ευρώ 55 εκ.το 2013. Συνυπολογίζοντας τις πωλήσεις της Μητρικής για λογαριασμό τρίτων (αντιπροσωπεία), οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν στα ευρώ 85 εκ. παραμένοντας στα επίπεδα του 2013.

Το ποσοστό μικτού κέρδους αυξήθηκε από 8,9% το 2013 σε 9,2% το 2014 βελτιωμένο κατά 4% ενώ τα λειτουργικά κόστη μειώθηκαν κατά 7% από ευρώ 9,1 εκ. το 2013 σε ευρώ 8,5 εκ. το 2014.

Συνέπεια των παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 147% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σε ευρώ 623 χιλ. από ευρώ 252 χιλ., ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων να βελτιωθούν κατά 20%, ήτοι, από ζημιά ευρώ 8,0 εκ. στην προηγούμενη χρήση σε ζημιά ευρώ 6,4 εκ. το 2014 μη λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές αναπροσαρμογές των παγίων της Μητρικής. Τα παραπάνω αποτελέσματα επιβάρυνε πρόβλεψη απομείωσης των συμμετοχών εξωτερικού ύψους κατά ευρώ 950 χιλ..

Στα πλαίσια της επανεκτίμησης της αξίας των παγίων στις 31/12/2014 που αναφέραμε παραπάνω, η καθαρή ανατίμηση της αξίας τους στη Μητρική ανήλθε σε 1,9 εκ . Ωστόσο οι αρνητικές αναπροσαρμογές, που ανήλθαν σε ευρώ 1,7 εκ. επηρεάζουν την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης, ενώ οι θετικές αναπροσαρμογές ύψους ευρώ 3,6 εκ. υπολογίζονται απευθείας στην καθαρή θέση της Μητρικής. Λαμβάνοντας υπόψη και τις αρνητικές αναπροσαρμογές, οι ζημιές χρήσης της Μητρικής ανήλθαν σε ευρώ 8,1 εκ..

Η θυγατρική της ΠΑΝΕΛΚΟ, παρουσίασε το 2014 αύξηση κύκλου εργασιών κατά 26% σε σχέση με το 2013, συγκεκριμένα από ευρώ 9,9 εκ. ανήλθε σε ευρώ 12,4 εκ. ενώ τα προ φόρων αποτελέσματα της βελτιώθηκαν κατά 55%. Η αύξηση οφείλεται στην εκμετάλλευση συνεργιών με την ΣΙΔΜΑ και άλλες εταιρείες του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι θυγατρικές εταιρείες στα Βαλκάνια παρουσίασαν, η μεν SIDMA Bulgaria αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 15%, η δε SIDMA Romania μείωση 14,6% σε σχέση με το 2013. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών της SIDMA Bulgaria ανήλθε στα ευρώ 14,4 εκ. έναντι ευρώ 12,5 εκ. το 2013, ενώ ο κύκλος εργασιών της SIDMA Romania ανήλθε στα ευρώ 20,1 εκ. έναντι ευρώ 23,6 εκ το 2013. Τα προ φόρων αποτελέσματα της SIDMA Bulgaria βελτιώθηκαν κατά 44% ενώ αυτά της SIDMA Romania κατά 27%.

Στη Βουλγαρία η έλλειψη επενδύσεων και έργων υποδομής διατήρησε την αγορά χάλυβα το 2014 στα επίπεδα του 2013. Παρόλα αυτά το μερίδιο αγοράς της SIDMA Bulgaria αυξήθηκε. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη στενότερη εμπορική συνεργασία της εταιρείας με τo χαλυβουργείο της STOMANA (του ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ).

Όσον αφορά τη Ρουμανία, η χώρα “διανύει” την τρίτη της ύφεση από το 2009, η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, με αποτέλεσμα την πτώση στην κατανάλωση του χάλυβα. Σημαντικό ρόλο στη μείωση των πωλήσεων της SIDMA Romania έπαιξαν επίσης και τα έντονα προβλήματα ρευστότητας που παρουσίασε η αγορά.

Πέραν των ανωτέρω, η ΣΙΔΜΑ  διατήρησε τη ρευστότητα της, μέσω της σωστής διαχείρισης των κεφαλαίων κίνησης, σε ευρώ 8,8 εκ. για τον Όμιλο και ευρώ 6,3 εκ. για την Μητρική αντίστοιχα. Ο στρατηγικός στόχος του Ομίλου, δεδομένης της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στις αγορές που δραστηριοποιείται, εστιάζεται στη διαχείριση των κινδύνων ρευστότητας και στη διατήρηση αυξημένων ταμειακών διαθεσίμων. Εξετάζει δε μία σειρά ενεργειών για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής του θέσης όπως η αναδιάρθρωση δομών, ο περιορισμός υποστηρικτικών δαπανών και η εκμετάλλευση στοιχείων του ενεργητικού που θα επιφέρουν ωφέλειες χωρίς να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία του Ομίλου.

Το οικονομικό ημερολόγιο της ΣΙΔΜΑ

Η ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΣΙΔΜΑ Α.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2015, το οποίο έχει ως εξής:

Ανακοίνωση, Δημοσίευση & Σχολιασμός των Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 1/1-31/12/2014

Τρίτη 24 Μαρτίου 2015 (μετά τη λήξη της συνεδρίασης)

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Παρασκευή 22 Μαΐου 2015

Ανακοίνωση, Δημοσίευση & Σχολιασμός των Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 1ου Τριμήνου 2015

Πέμπτη 28 Μαΐου 2015 (μετά τη λήξη της συνεδρίασης)

Ανακοίνωση, Δημοσίευση & Σχολιασμός των Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 1ου Εξαμήνου 2015

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2015 (μετά τη λήξη της συνεδρίασης)

Ανακοίνωση, Δημοσίευση & Σχολιασμός των Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης Εννεάμηνου 2015

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015 (μετά τη λήξη της συνεδρίασης)

Η εταιρία δε θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2014.

 

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017