ΣΙΔΕΝΟΡ: Ανακοίνωση και σχολιασμός αποτελεσμάτων χρήσης 2014

ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014

 

Κατά το 2014, ο Όμιλος Σιδενόρ πέτυχε σημαντική βελτίωση των μεγεθών του, έναντι του προηγούμενου έτους, σε ένα δυσμενές περιβάλλον για την ελληνική οικονομία και τον κατασκευαστικό κλάδο, όσο και για τον κλάδο χάλυβα διεθνώς. Η μικρή ανάκαμψη της αγοράς χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος στην Ελλάδα, λόγω της επανεκκίνησης μεγάλων έργων υποδομής, η σημαντική βελτίωση κοστολογίων της θυγατρικής εταιρίας Stomana Industry, τα νέα προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, όπως οι ειδικοί χάλυβες και τα φύλλα χάλυβα πλάτους 2,5 μέτρων, καθώς και η διείσδυση στην αγορά πλατέων προϊόντων στις ΗΠΑ συνέβαλλαν στη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου.

 

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στη χρήση 2014 σε 822,1 εκ. ευρώ έναντι 807,7 εκ. ευρώ το 2013 καταγράφοντας αύξηση κατά 1,8%. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 54,9 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 75,4 εκ. ευρώ το 2013, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν την 31/12/2014 σε 23 εκ. ευρώ έναντι 11,5 εκ. ευρώ πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 101%. Τέλος τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν στη χρήση 2014 σε ζημιές 49,7 εκ. ευρώ (ζημιές 0,5165 ευρώ ανά μετοχή) έναντι ζημιών 73,7 εκ. ευρώ (ή ζημίες 0,7663 ευρώ ανά μετοχή) το 2013.

 

Για το 2015, ο σαφής εξαγωγικός προσανατολισμός του Ομίλου ευνοείται από την εξασθένηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας EUR/USD και την αξιοποίηση των παραγωγικών επενδύσεων του Ομίλου των τελευταίων ετών. Συγκεκριμένα, η λειτουργία του νέου επαγωγικού φούρνου στη θυγατρική Sovel, η επερχόμενη ολοκλήρωση του νέου επαγωγικού φούρνου στη Θεσσαλονίκη, η εγκατάσταση του σταθμού επεξεργασίας χάλυβα εν κενώ (vacuum degasser) και της γραμμής επιφανειακής επεξεργασίας μπιγιέτας (billet conditioning) στη Stomana Industry στη Βουλγαρία, οι επενδύσεις στη Dojran Steel στην Π.Γ.Δ.Μ. για την παραγωγή μορφοσιδήρων, σε συνδυασμό με τον περαιτέρω εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου προϊόντων και την επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε νέες αγορές του εξωτερικού, προβλέπεται να συνεισφέρουν σημαντικά στη βελτίωση της κοστολογικής βάσης και στα οικονομικά του αποτελέσματα.

 

Δημοσίευση την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.

* ,