ΣΕΛΟΝΤΑ: Αιτείται την άρση της επιτήρησης των μετοχών της… | Mikrometoxos.gr

ΣΕΛΟΝΤΑ: Αιτείται την άρση της επιτήρησης των μετοχών της…

06.04.2015 14:32

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4.1.4.4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α.

 

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης  01/01/2014 έως 31/12/2014 της εταιρείας ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ καθώς και κατ’ εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι:

Το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την από 4 Απριλίου 2013 συνεδρίαση του αποφάσισε την ένταξη των μετοχών στην Κατηγορία Επιτήρησης κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α. (ενότητα 3.1.2.4), επειδή το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρείας είναι σημαντικό.

Η Εταιρεία προχώρησε στην αναδιοργάνωση των δανειακών υποχρεώσεων για την Εταιρεία, μετά και από την έγκριση της από έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Στη Γενική Συνέλευση της 11/9/14 εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας καθώς και η αναδιοργάνωση του συνόλου του υπολοίπου των τραπεζικών υποχρεώσεων. Τα βασικά σημεία του σχεδίου προέβλεπαν τα ακόλουθα:

  • Κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων ποσού €50,4 εκ. Η διαδικασία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έχει ολοκληρωθεί και εκκρεμεί η έκδοση των νέων μετοχών .
  • σύναψη ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας €100 εκ., με εξασφαλίσεις στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας (ακίνητα, αποθέματα, μετοχές) σύμφωνα με το Ν. 3156/2003 στα πλαίσια αναδιοργάνωσης όλων των δανειακών υποχρεώσεων, και
  • σύναψη ομολογιακών δανείων με εξασφαλίσεις εμπορικές απαιτήσεις, απαιτήσεις ΦΠΑ και λοιπών ρευστοποιήσιμων στοιχείων) συνολικού ύψους €10 εκ.

Με 31.12.2014, μετά και την κεφαλαιοποίηση των δανείων, η Εταιρεία  και ο Όμιλος έχει θετικά ίδια κεφάλαια ποσό €14,3 εκ. και €23 εκ. αντίστοιχα, ενώ η Διοίκηση της Εταιρείας έχει προγραμματίσει και υλοποιεί μια σειρά ενεργειών  μείωσης κόστους , αύξησης παραγωγικής απόδοσης με συνεχή βελτίωση των τιμών πώλησης, για τη συνεχή βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας, και τη μεγιστοποίηση της κεφαλαιακής επάρκειας.

Η εκταμίευση των εν ομολογιακών δανείων έγινε την 27/3/2015. Ως αποτέλεσμα της εν λόγω συμφωνίας, το ποσό των αναχρηματοδοτημένων δανείων (συμπεριλαμβανομένου και του παραγώγου χρηματοοικονομικού μέσου) που έως την 30/9/2014 απεικονιζόταν στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μεταφέρθηκε στις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις, καθότι τα εν λόγω νέα ομολογιακά παρέχουν περίοδο χάριτος αποπληρωμής που ανέρχεται σε χρονική περίοδο μεγαλύτερη από ένα έτος. Με βάσει τα ανωτέρω η Εταιρεία δεν έχει ληξιπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.

 

Επιπλέον, ο Όμιλος και η Εταιρεία κατά την 31/12/2014 παρουσιάζουν θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς τα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά €53,7 εκ και €33,9 εκ αντίστοιχα.

 

Με βάσει τα ανωτέρω η Εταιρεία, μετά την δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2014, αιτείται  την άρση της επιτήρησης των μετοχών της, δεδομένου έχουν αρθεί οι λόγοι υπαγωγής τους σε καθεστώς επιτήρησης, και την μεταφορά της σε κατηγορία που προβλέπεται με βάσει τον Κανονισμού του Χ.Α..

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017