ΣΑΡΑΝΤΗΣ: P/BV 1,65 και δείκτης δανειακής μόχλευσης ανύπαρκτος…

ΣΑΡΑΝΤΗΣ:

Το σύνολον των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου μειώθηκε κατά τι στα 157,27 εκατ. ευρώ από τα 159,64 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Αποτιμάται σε 258,4 εκατ. ευρώ στη τιμή των 7,4300 ευρώ.

Με πωλήσεις 55,4 εκατ. ευρώ από 50,83 εκατ.. Με τα ebitda στα 3,67 εκατ. ευρώ από τα 3,07 εκατ. πέρυσι. Τα κέρδη στα 1,75 εκατ. ευρώ.[το πρώτο τρίμηνο είναι το ασθενέστερο και μη ενδεικτικό…]

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες εμφανίζονται αρνητικές κατά 3,78 εκατ. ευρώ, ενώ το 2014 είχαν βρεθεί στα -1,93 εκατ. ευρώ. Με τον δείκτη P/BV στο 1,65 και με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης κυριολεκτικά ανύπαρκτο.

Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 26,33 εκατ. ευρώ. Για τις αμοιβές και τις συναλλαγές των μελών του δ.σ. και των δ/ντικών της στελεχών κατέβαλε το ποσό των 0,47 εκατ. ευρώ. Απασχολεί προσωπικό 1324 ατόμων έναντι 1313 πέρυσι.

ΧΑΜΗΛΑ – ΥΨΗΛΑ 12μήνου: Στα 6,6400 και 8,20 ευρώ. Στο 2015 εμφανίζει κίνηση μεταξύ των 6,7000 και 8,2000 ευρώ, με μέσο όρο τα 7,5500 ευρώ, στο -2,24%  και με κομένο το μέρισμα του 0,1500 ευρώ. (ονομαστική αξία 1,5500 και λογιστική 4,5900 ευρώ).

Εμφανίζει σύνολο ενεργητικού 240 εκατ. ευρώ (ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 30,18 εκατ. ευρώ, άυλα περιουσιακά στοιχεία 37 εκατ., λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 12 εκατ. ευρώ, αποθέματα 55,6 εκατ. ευρώ.

Eπίσης σε 62,8 εκατ. ανήλθαν οι απαιτήσεις από πελάτες (από 65,9 εκατ.) και τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία σε 41,84 εκατ.(ταμείο 30,2 εκατ.)

Στα 82,74 εκατ. ευρώ βρέθηκε το σύνολο των υποχρεώσεών της από 71,1 εκατ. στις 31.12.2014. Δανεισμός καθαρός μακροπρόθεσμος 1,8 εκατ.ευρώ – προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες 3,56 εκατ.ευρώ.

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ΜΗΔΕΝ εκατ. ευρώ και λοιπές βραχυπρόθεσμες 47,2 εκατ. ευρώ.