ΣΑΡΑΝΤΗΣ: Ανακοινώνει τα αποτελέσματα τριμήνου αύριο… Οι δείκτες κλειδιά… | Mikrometoxos.gr

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: Ανακοινώνει τα αποτελέσματα τριμήνου αύριο… Οι δείκτες κλειδιά…

11.05.2015 13:26

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: Ανακοινώνει τα αποτελέσματα τριμήνου αύριο… Δεν επιτρέπει υποτιμητικά παιχνίδια με την μετοχή του, εξ ου και το +5,12% της Παρασκευής με άμεση επαναφορά στα 8,00 ευρώ.

Και σε απόσταση ανάσας από τα υψηλά 8ετίας… Ενας όμιλος και μία μετοχή συνώνυμα της αξιοπιστίας και της επιτυχίας σε όλα τα ”μήκη και τα πλάτη”…

12μηνο – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Εμφανίζει σύνολο ενεργητικού 230,71 εκατ. ευρώ (ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 30,18 εκατ. ευρώ, άυλα περιουσιακά στοιχεία 37 εκατ., λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 15,62 εκατ. ευρώ, αποθέματα 48,8 εκατ. ευρώ.

Eπίσης 65.9 εκατ οι απαιτήσεις από πελάτες (από 69,4 εκατ.) και τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία σε 32,65 εκατ.(ταμείο 19,5 εκατ.)

Στα 71,08 εκατ. ευρώ το σύνολο των υποχρεώσεών της από 81,23 εκατ. στις 31.12.2013. Δανεισμός μακροπρόθεσμος 0 εκατ.ευρώ – προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες 3,57 εκατ.ευρώ.

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 17 εκατ. ευρώ και λοιπές βραχυπρόθεσμες 50,5 εκατ. ευρώ.

ΣΑΡ: Σύνολον ιδίων κεφαλαίων 159,6 εκατ. ευρώ από 154,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2013. Αποτιμάται σε 278,2 εκατ. ευρώ στη τιμή των 8,00. Με πωλήσεις 248,4 εκατ. ευρώ από 236,5 εκατ.. Με τα ebitda στα 25,64 εκατ. ευρώ από τα 22,94 εκατ. πέρυσι. Τα κέρδη στα 17,14 εκατ. ευρώ…[P/e 16,2].

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες εμφανίζονταν θετικές κατά 8,64 εκατ. ευρώ, ενώ το 2013 είχαν βρεθεί στα +17,47 εκατ. ευρώ. Με τον δείκτη P/BV στο 1,74 και με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης κυριολεκτικά ανύπαρκτο.

ΣΑΡ(Ι): Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 120,6 εκατ. ευρώ. Για τις αμοιβές και τις συναλλαγές των μελών του δ.σ. και των δ/ντικών της στελεχών στο 2014 κατέβαλε το ποσό των 2 εκατ. ευρώ. Απασχολεί προσωπικό 1306 ατόμων έναντι 1321 πέρυσι.

ΧΑΜΗΛΑ – ΥΨΗΛΑ 12μήνου: Στα 6,4800 και 8,20 ευρώ προ ημερών. Στο 2015 εμφανίζει κίνηση μεταξύ των 6,7000 και 8,2000 ευρώ, με μέσο όρο τα 7,4200 ευρώ, στο+5,26% (ονομαστική αξία 1,5500 και λογιστική 4,5900 ευρώ).

Από την εφημερίδα το ”ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ”

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017