ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.-Αγορά ιδίων μετοχών: Μη ξοδεύεστε βρε παιδιά…

Αγορά ιδίων μετοχών

Η Εταιρία ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπαριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, ανακοινώνει ότι σε εκτέλεση της από 28/04/2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της από 21/10/2014 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, προέβη την Δευτέρα 29/12/2014 μέσω της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ σε αγορά 1.300 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,225 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 292,50 ευρώ.

* ,