Προσωρινή Αναστολή Διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ΙΑΣΩ Α.Ε. | Mikrometoxos.gr

Προσωρινή Αναστολή Διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ΙΑΣΩ Α.Ε.

01.04.2015 14:25

Προσωρινή Αναστολή Διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ΙΑΣΩ Α.Ε.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανέστειλε προσωρινά τη διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας “ΙΑΣΩ Α.Ε.”, από σήμερα 1η Απριλίου 2015 και για μέγιστο διάστημα δέκα (10) ημερών σύμφωνα με την παράγραφο 2 (δ) του άρθρου 23 του Ν. 3556/2007, καθώς έκρινε ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 που δημοσιοποιήθηκαν την 31/03/2015, δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, όπως προκύπτει από την έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή της.

Επίσης, αναστέλλεται προσωρινά και η διαπραγμάτευση των προϊόντων δανεισμού, με υποκείμενο τίτλο της εταιρίας “ΙΑΣΩ Α.Ε.”.

Η οικονομική έκθεση της εταιρίας  “ΙΑΣΩ Α.Ε”  είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ATHEX.

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017