Προς εξαγορά δανείων η Lamda Development - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Προς εξαγορά δανείων η Lamda Development

26.05.2015 00:27

Θα υποβάλει πρόταση στη γ.σ. για εξαγορά έως 50 εκατ. κάτω της ονομαστικής αξίας

Την επένδυση ποσού έως 50 εκατ. ευρώ για την εξαγορά δανειακών υποχρεώσεων, σε τιμή κατώτερη της ονομαστικής αξίας, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Lamda Development στις 22 Μαΐου.

Συγκεκριμένα, το διοικητικό της συμβούλιο της εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση του, αποφάσισε τη μερική αλλαγή χρήσης κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, που αποφασίστηκε με την από 29 Απριλίου 2014 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, τα οποία ανήλθαν στο καθαρό ποσό των 146,1 εκατ. ευρώ (συνολικά έσοδα 150 εκατ., μείον έξοδα έκδοσης 3,9 εκατ. ευρώ).
Ειδικότερα, λόγω σημαντικών και εκτάκτων ευκαιριών που παρουσιάζονται στις δευτερογενείς αγορές χρέους, το διοικητικό συμβούλιο έκρινε σκόπιμη την επένδυση ποσού έως 50.000.000 ευρώ από τα αντληθέντα κεφάλαια της αύξησης για την εξαγορά δανειακών υποχρεώσεων ή/ και χαρτοφυλακίων δανειακών υποχρεώσεων που περιλαμβάνουν υποχρεώσεις εταιριών του ομίλου, σε τιμή κατώτερη της ονομαστικής αξίας.
Για το λόγο αυτό το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε τη διεύρυνση της τρίτης (γ) κατηγορίας σκοπούμενων χρήσεων αντληθέντων κεφαλαίων, η οποία προσδιορίστηκε στην ενότητα 4.2 (Χρήση των Αντληθέντων Κεφαλαίων) του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου της αύξησης, τη μετονομασία της από «επενδύσεις σε ακίνητα» σε «επενδύσεις σε ακίνητα και στο ενεργητικό και παθητικό εταιρειών εκμετάλλευσης ακινήτων του ομίλου» και τη διαμόρφωση, εντός της παραπάνω κατηγορίας, νέας (τέταρτης) υποκατηγορίας σκοπούμενων χρήσεων αντληθέντων κεφαλαίων, με την ονομασία «Επένδυση σε προσφερόμενες στη δευτερογενή αγορά δανειακές απαιτήσεις έναντι επιχειρήσεων του ομίλου», με συνολικό ύψος δαπάνης έως 50.000.000 ευρώ.
Το διοικητικό συμβούλιο έκρινε ότι επένδυση της παραπάνω κατηγορίας θα επέφερε βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Lamda Development, συμβάλλοντας στον επανασχεδιασμό της επενδυτικής στρατηγικής και ανάπτυξής της, με δεδομένες τις κρατούσες συνθήκες στις αγορές, στις οποίες η εταιρία δραστηριοποιείται.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις της ενότητας 4.2 (Χρήση των Αντληθέντων Κεφαλαίων) του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου, χωρίς περαιτέρω τροποποίηση. Η ως άνω διαφοροποίηση θα τεθεί προς έγκριση από την προσεχή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017