Πλ.Κρήτης: Εκπληκτικό σετ χρηματοοικονομικών μεγεθών και δεικτών!

Η θετική πορεία της Εταιρίας και του Οµίλου συνεχίστηκε το α’ εξάµηνο του 2016 µε αύξηση του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών από 124 σε 134 εκατ. € (+8,58%) και των ενοποιηµένων κερδών προ φόρων από 14,6 σε 19,7 εκατ. € (+34,82%). Όσον αφορά την πορεία των θυγατρικών εταιριών, εξαιρετικά αποτελέσµατα είχαν οι θυγατρικές στην Ρουµανία, στην Τουρκία, στην Κίνα και στην Ρωσία . Η Γαλλία είχε µια σταθερότητα, ενώ η Πολωνία παρουσίασε µια µικρή πτώση.

  • ΚΕΡΔΗ: 13,05 εκατ. από  9,83 εκατ. ευρώ.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) για το Όµιλο, παρουσίασαν αύξηση κατά 30,35% και ανήλθαν σε 22,54 εκατ. ευρώ.

ΕΞΑΜΗΝΟ: Αποθέματα 60,5  εκατ. από 50,86 εκατ. ευρώ. Απαιτήσεις από πελάτες: 68 εκατ. από 64 εκατ. ευρώ. Σύνολο Καθαρής θέσης: 191,9 εκατ. από 180,22 εκατ. ευρώ. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 8,3 εκατ. από 8,8 εκατ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 17,2 εκατ. από 17,43 εκατ. ευρώ. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου: 39,1 εκατ. από 24 εκατ. ευρώ. Κέρδη ανά μετοχή 0,326 ευρώ από 0,246 ευρώ.

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες: 10,3 εκατ.από 6.7 εκατ. το 2105. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 134,5 εκατ. από 123,9 εκατ. ευρώ. ΚΕΡΔΗ: 13,05 εκατ. από  9,83 εκατ. ευρώ. ΕΒΙΤDA: 22,54 εκατ. από 17,22 εκατ. ευρώ. Συναλλαγές & Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών Δ.Σ: 2,91 εκατ. ευρώ. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της εκάστοτε περιόδου : 969 από 929 άτομα.

ΠΛΑΚΡ: Η εταιρεία αποτιμάται σε 180,83 εκατ. ευρώ στη τιμή των 4,3900 ευρώ. Χαμηλά – Υψηλά 2016: 3,1900 – 4,5500 ευρώ. Συναλλαγές 2016: 308 χιλ. τμχ  (μέσος όρος 1650 τμχ). Ξεκίνησε την χρονιά στα 3,9600 ευρώ. PRICE/Book value: 0,95 ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: ανύπαρκτος, καθότι το ΤΑΜΕΙΟ υπερκαλύπτει τον δανεισμό. P/E: 14,8 (6μηνο). EV/EBITDA: 7,4 (με μεγέθη εξάμην0υ…).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ένας εξαιρετικά υγιής και σε ελκυστικά επίπεδα αποτιμημένος όμιλος, παρά το γεγονός ότι διαπραγματεύεται σχεδόν σε υψηλά 17(!!!) ετών…

ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ δεν καλύπτει ουδείς αναλυτής – ουδείς οίκος!!! Ενώ οι επενδυτές την…αποφεύγουν!!! Γι αυτό και δεν θα γίνουμε ποτέ…ΑΓΟΡΑ