Πλαστικά Κρήτης: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ | Mikrometoxos.gr

Πλαστικά Κρήτης: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

27.06.2016 15:37

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Η Εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισµού του Χ.Α., ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 24η Ιουνίου 2016 και ώρα 13:00 στα γραφεία της στην Βιοµηχανική Περιοχή Ηρακλείου, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύµφωνα µε την από 16/5/2016 Πρόσκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της.

Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή µε εκπρόσωπό τους 32 µέτοχοι που εκπροσωπούσαν 37.685.307 µετοχές και ψήφους, επί συνόλου 41.068.800 µετοχών, ήτοι ποσοστό 91,761% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούµενη από το Νόµο και το Καταστατικό απαρτία και εκλέχθηκε το οριστικό Προεδρείο, υποβλήθηκε από παριστάµενους µετόχους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2190/1920 και 9 παρ. 4 του καταστατικού, αίτηµα αναβολής, για την 22α Ιουλίου 2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, της συζήτησης και λήψης απόφασης επί των ακολούθων θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης:

Θέµα 1ο -Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιηµένων) της εταιρικής χρήσης 2015 (01.01.2015 – 31.12.2015) καθώς και των εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας για τις εν λόγω Οικονοµικές Καταστάσεις και διάθεση κερδών.

Θέµα 2ο -Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για την χρήση 2015.

Θέµα 3ο -Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Eταιρίας µε επιστροφή µετρητών στους µετόχους, µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Θέµα 4ο – Έγκριση των αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που προσφέρουν στην Εταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως ∆ιοικητικών Συµβούλων.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, σύµφωνα µε την εκ του νόµου και του καταστατικού δικαιοδοσία και υποχρέωσή του αποδέχθηκε την αίτηση και ανέβαλλε τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παραπάνω θεµάτων. Ορίστηκε ηµέρα συνέχισης της συνεδρίασης η Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016 και ώρα 13:00 µ.µ στα γραφεία της Εταιρίας.

Κατά την µετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση στις 22-07-2016 δικαιούνται µε την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28α του Ν. 2190/1920 να συµµετάσχουν και νέοι µέτοχοι. Θέµα 5ο – Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2016 και καθορισµός της αµοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2016 από το µητρώο ελεγκτών της Α.Ε.Ο.Ε. Σ.Ο.Λ.. Συγκεκριµένα την κ. Αλεξανδροπούλου Ευθυµία του Νικολάου Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή µε Α.Μ. 15411 και επαγγελµατική ∆ιεύθυνση Φ. Νέγρη 3 Αθήνα, ως τακτικό Ελεγκτή και τον κ. Θεοδωρόπουλο Παναγιώτη του Γεωργίου, Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή µε Α.Μ. 13221 ως αναπληρωµατικό ελεγκτή.

Σηµειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρία θα αναλάβει και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συµµόρφωσης της Εταιρίας για τη χρήση 2016, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 65A του ν. 4174/2013. Η αµοιβή παραµένει η ίδια µε το 2015. Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 37.685.307 Ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου: 91,761% Έγκυρα: 37.685.307 Ψηφοφορία επί των εγκύρων: Υπέρ: 37.654.463 Κατά: 30.844 Λευκά/Αποχή : 0 Ηράκλειο,27 Ιουνίου 2016 Ιωάννης Λεµπιδάκης Πρόεδρος ∆.Σ.

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017