Πλαστικά Θράκης: Τι… σηματοδοτούν οι δείκτες της μετοχής για την πορεία της

ΠΛΑΘ: Τα καθαρά κέρδη της διαμορφώθηκαν στα 6,5 εκατ. [p/e 9,4] έναντι των 2,49 εκατ. πέρυσι, ενώ οι πωλήσεις ανήλθαν σε 278,2 εκατ. από τα 251,2 εκατ. ευρώ του 2013. Με τα ebitda σε 23,52 εκατ. ευρώ έναντι των 17,72 εκατ. πέρυσι… 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 110,8 εκατ. από 112,2 εκατ. και δείκτης Δ.Μ. στο 0,29 (πολύ καλός ). Στα 12,22 εκατ. ανήλθαν οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες έναντι των 10,12 εκατ. του 2013. 
ΠΛΑΘ(Ι): Αποτιμάται σε 60,9 εκατ. με την σχέση P/BV να διαμορφώνεται στο 0,55. Διαπραγματεύεται τώρα στα 1,3500 ευρώ, με ελάχιστο – μέγιστο 2015 στα 0,8500 – 1,4600 ευρώ. Με την λογιστική αξία της στα 2,4600 ευρώ.
ΤΑΜΕΙΑΚΑ διαθέσιμα 32,9 εκατ. ευρώ, δανεισμός 65,6 εκατ. ευρώ, απαιτήσεις 53 εκατ. και αποθέματα 48,9 εκατ. ευρώ. Τα άυλα 10,8 εκατ. ευρώ…
ΓΙΑ αμοιβές κατέβαλε το ποσό των 3,55 εκατ. ευρώ, ενώ απασχολεί προσωπικό 1531 ατόμων από 1449 άτομα το 2013.