Πλαστικά Θράκης: Απογείωση στο τρίμηνο, εκ πρώτης όψεως…

Η Εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής και για λόγους συντομίας «η Εταιρεία») ενημερώνει  το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη των αποτελεσμάτων του α’ τριμήνου 2015. Ειδικότερα τα βασικά μεγέθη του Ομίλου στο α’ τρίμηνο του 2015 σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Ενοπ. Κύκλος Εργασιών €66.572 χιλ. σε σχέση με

€62.456 χιλ στο α’ τριμ. του 2014

 

(+6,6% )

Ενοπ. Μικτά Κέρδη €14.404 χιλ σε σχέση με € 11.886 χιλ.
στο α’ τριμ. του 2014   
 

(+21,2%)

Ενοπ. ΕΒΙΤ €5.472 χιλ σε σχέση με €2.507 χιλ.
στο α’ τριμ. του 2014    
 

(+118,3%)

Ενοπ. EBITDA €7.845 χιλ. σε σχέση με € 4.635 χιλ.
στο α’ τριμ. του 2014
 

(+69,3% )

Ενοπ. ΚΠΦ         €3.552 χιλ. σε σχέση με € 1.373 χιλ.
στο α’ τριμ. του 2014
 

(+158,7% )

Ενοπ. ΚΜΦ&ΔΜ: €2.680 χιλ. σε σχέση με € 1.031 χιλ.
στο α’ τριμ. του 2014
 

(+159,9% )

 

Η δημοσίευση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων α’ τριμήνου 2015 (ΔΠΧΠ) θα γίνει την Παρασκευή, 22 Μαϊου 2015 με την ανάρτησή τους στην επίσημα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας στο ΓΕΜΗ (www.thracegroup.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr)