Πιο είναι το χειρότερο σενάριο που θα οδηγούσε τις τράπεζες σε νέες αμκ

Οι αλλαγές στην αναβαλλόμενη φορολογία απειλούν με απομείωση τους υφιστάμενους μετόχους…

Το θέμα της αναβαλλόμενης φορολογίας στον υπολογισμό των εποπτικών κεφαλαίων έχει επανέλθει στο προσκήνιο μετά την πρόθεση της ΕΚΤ για την θέσπιση ενιαίων κανόνων διαφάνειας για το συγκεκριμένο ζήτημα στις Ευρωπαϊκές Τράπεζες.

MANOΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ

 

Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση για τις τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες στο τέλος του 2014 ήταν 12,8 δις ευρώ ή το 45,4% των συνολικών εποπτικών τους κεφαλαίων. Η εκκίνηση αυτής της διαδικασίας έθεσε αυτόματα τα αντανακλαστικά της αγοράς σε εγρήγορση καθώς η πιθανότητα προσφυγής σε νέες αυξήσεις κεφαλαίου επανήλθε στο προσκήνιο.

 

Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση (ΑΦΑ) και η αποδοχή της ως κεφάλαια πρώτης διαλογής στο πρόσφατο τεστ αντοχής είχαν δημιουργήσει ένα κεφαλαιακό μαξιλάρι που εξασφάλιζε αρκετούς μήνες ζημιογόνων αποτελεσμάτων και έδινε ένα ικανοποιητικό κεφαλαιακό περιθώριο. Σε αυτό τον χρόνο που ουσιαστικά εξασφάλιζε η ΑΦΑ οι τράπεζες θα είχαν την δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις κινήσεις αναδιάρθρωσης σε επίπεδο δικτύων, θυγατρικών και διαχείρισης επισφαλών δανείων. Τώρα φαίνεται ότι οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να επιταχυνθούν για να αυξηθεί η καθαρή κερδοφορία ώστε να παραμείνουν οι τράπεζες επαρκώς κεφαλαιοποιημένες.
Υπενθυμίζεται ότι στον υπολογισμό του αναβαλλόμενου φόρου έχουν περιληφθεί οι ζημιές από το κούρεμα των ομολόγων το 2012 ύψους 37,7 δις ευρώ, οι ζημιές από την απομείωση των δανείων (προβλέψεις) και οι προσωρινές διαφορές μεταξύ λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων. To σύνολο του αναβαλλόμενου φόρου στις τέσσερις ελληνικές τράπεζες στο τέλος του 2014 ήταν 15,3 δις ευρώ. Στην αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση γίνονται αποδεκτές (eligible) μόνο οι ζημιές από το PSI και ένα σημαντικό τμήμα από τις προβλέψεις των δανείων.

 

Η απομείωση της αναβαλλόμενης πιστωτικής υποχρέωσης με νόμο που ψηφίστηκε πέρυσι το Φθινόπωρο πριν την διενέργεια των τεστ αντοχής έχει οριστεί σε 30 χρόνια και σύμφωνα με την νομοθεσία εφόσον από το 2015 και μετά δεν υπάρχει κερδοφορία το ποσοστό που αντιστοιχεί από την απομείωση της φορολογικής απαίτησης θα μετατρέπεται σε μετοχές υπέρ του δημοσίου.

 

Και εδώ σαφώς υπάρχει ένα θέμα μείωσης της αξίας των υφιστάμενων μετόχων σε πολύ μικρότερη κλίμακα ωστόσο αφού ουσιαστικά οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν αφορούν το 3,7% της αξίας της συνολικής απαίτησης. Η διαδικασία της έκδοσης των νέων μετοχών θα γίνεται μέσω πιστωτικών τίτλων (warrants) που θα αφορούν το 110% του οφέλους από τον αναβαλλόμενο φόρο. Οι τράπεζες έχουν δημιουργήσει ισόποσο αποθεματικό, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν από το Δημόσιο τα δικαιώματα κτήσης.

 

H συμμετοχή του αναβαλλόμενου φόρου στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών (Q4 2014)

Σε δις ευρώ   Alpha   Eurobank   Εθνική   Πειραιώς   Σύνολο
Εποπτικά Κεφάλαια (CT1) 7,6 5,6 8,1 6,9 28,2
Αναβαλλόμενος φόρος (DTA) 2,7 3,2 3,3 3,6 12,8
Ποσοστό DTA/CT1 35,5% 57,1% 40,7% 52,2% 45,4%
Δείκτες Φερεγγυότητας CT1 (%) 14,4% 15,2% 13,6% 12,1% 13,7%
Απόθεμα κεφαλαίων έως το εποπτικό όριο του 8% (δις ευρώ) 3,4 2,7 3,3 2,3 13,2
Βασιλεία 3 CT1 6,9 4,1 5,6 6,5 23,1
Δείκτες Φερεγγυότητας Β3 CT1 (%) 13,1% 10,5% 9,4% 11,2%

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή, ισολογισμοί τραπεζών Q4 2014

 

Η αύξηση κεφαλαίου: Ας υποθέσουμε ότι η ΕΚΤ αποφασίζει ότι από το σύνολο της αναβαλλόμενης πιστωτικής απαίτησης φόρου δεν θα συμπεριλάβει καθόλου στα εποπτικά κεφάλαια (δύσκολο) και ότι θα αξιολογήσει την φερεγγυότητα των τραπεζών με βάση τους νέους κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ (πιθανό). Σε αυτή την περίπτωση οι τράπεζες θα διαγράψουν από τα κεφάλαια τους τα σχετικά κονδύλια ύψους 6,5 δις ευρώ και θα αναπληρώσουν με ποιοτικότερα κεφάλαια τα εποπτικά τους μεγέθη.

 

Η μόνη τράπεζα η οποία φαίνεται να περνάει τον πήχη έστω και οριακά είναι η Alpha bank η οποία θα μπορούσε να αποφύγει την αύξηση κεφαλαίου που οφείλεται μόνο στον συγκεκριμένο παράγοντα, με ένα μικρό μετατρέψιμο ομολογιακό προκειμένου να μην απομειώσει την αξία των υφιστάμενων μετόχων της και φυσικά να μην κάψει τα warrants. Αν και η επόμενη τιμή άσκησης των warrants βρίσκεται αισθητά υψηλότερα από την τρέχουσα τιμή (€0,4796) η μη προσφυγή σε αύξηση κεφαλαίου θα διατηρούσε ανέπαφες τις ελπίδες για να προσεγγισθεί η τιμή εξάσκησης έως τον Δεκέμβριο του 2015 (Τελευταία τιμή άσκησης €0,5544).
Για τις άλλες δύο τράπεζες το δυσμενές σενάριο δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για τους κατόχους των Warrants. Στα τρία χρόνια που απομένουν οι προσπάθειες που θα πρέπει να γίνουν ώστε να δημιουργηθεί σημαντικό εσωτερικό κεφάλαιο και να ενισχυθούν έτσι τα ίδια κεφάλαια με νέα κερδοφορία προϋποθέτουν αφενός αλλαγή στις πιστωτικές συνθήκες της Ελληνικής αγοράς (επιστροφή καταθέσεων, μείωση κόστους χρηματοδότησης, αύξηση χορηγήσεων) σε συνδυασμό με ταχύτατη ανάκαμψη της οικονομίας. Η Εθνική Τράπεζα πάντως έχει την δυνατότητα μέσω της πώλησης μεριδίου στην Finansbank και του Αστέρα να καλύψει ένα μέρος των απωλειών και να μετριάσει την επίδραση της αλλαγής του υπολογισμού της ΑΦΑ στα κεφάλαια της.

 

Η πιθανότερη εξέλιξη για τις Ευρωπαϊκές τράπεζες είναι η υιοθέτηση ενός μετριοπαθούς σχήματος υπολογισμού της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης μεταξύ 20 – 30%. Σε αυτό το ενδεχόμενο οι ελληνικές τράπεζες δεν θα οδηγηθούν άμεσα σε αυξήσεις κεφαλαίου αλλά θα έχουν λιγότερο χρόνο μπροστά τους ώστε να γυρίσουν σε καθαρή κερδοφορία.

 

Όπως και να έχει για τις τρεις από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες η μείωση του σχετικού κονδυλίου θα έχει σημαντική επίπτωση στα εποπτικά τους κεφάλαια κάνοντας ακόμα πιο επιτακτική την διαχείριση των επισφαλειών από τις οποίες οι τράπεζες προσδοκούν να αναπληρώσουν μέρος των χαμένων κεφαλαίων από τα 33 δις ευρώ των συνολικών προβλέψεων που έχουν στους ισολογισμούς τους.

Το χειρότερο δυνατό σενάριο τιμολόγησης για τους υφιστάμενους μετόχους των τραπεζών Alpha -Eurobank – Εθνική – Πειραιώς
Εποπτικά Κεφάλαια μετά την αφαίρεση της αναβαλλόμενης φορολογίας (δις ευρώ)

4,21   –    3,14     –   4,78      –  4,61

Αριθμός Μετοχών (δις) 12,77    14,71     3,53    6,10
Έλλειμα κεφαλαίων για το εποπτικό όριο (δις ευρώ) 0,017 2,220 2,464 1,757
Εκτιμώμενη λογιστική αξία (ευρώ) 0,33   0,21   1,35   0,76
25% Discount (ευρώ) 0,247   0,160   1,014   0,566
Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

Σημειώσεις:
1: Το δυσμενές σενάριο αφορά μηδενική συνεισφορά ΑΦΑ, υπολογισμό επάρκειας με Βασιλεία 3 και σταθερά μη εξυπηρετούμενα δάνεια (33.4%)
2: H Alpha bank έχει προστεθεί στον πίνακα χωρίς να προκύπτει λόγος αύξησης κεφαλαίου
3: Στην Eurobank και την Εθνική Τράπεζα στον υπολογισμό δεν έχουν προσμετρηθεί οι προνομιούχες μετοχές.

* ,