Πετρόπουλος: Υπερδιπλασιασμός κερδών το 2014

Σημαντική άνοδο σημείωσαν τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου το 2014. Ειδικότερα, οι πωλήσεις του ομίλουαυξήθηκαν κατά 21% και ανήλθαν σε €66,4 εκατ. (€55,1 εκατ. το 2013).
Σύμφωνα με την εταιρία, οι αγορές που υπηρετεί ο όμιλος εξελίχθηκαν καλύτερα από ότι είχε υπολογισθεί, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι πωλήσεις περισσότερο από τις προϋπολογισθείσες.
Τα ΕΒΙTDA του ομίλου ανήλθαν σε € 4.017.000 έναντι €3.076.000 το 2013, σημειώνοντας αύξηση 30,6%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο €1.890.000, έναντι €709.000 το 2013, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας σε €1.425.000 έναντι €612.000.
Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε στα €22,7εκατ. από €26,3εκατ. Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε επίσης κατά 23,1% και ανήλθε στα € 9,4 εκατ. από €12,2 εκατ.
Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε €32,1 εκατ. από €30,8 εκατ. το 2013, ενώ ο δείκτης φερεγγυότητας του ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) στις 31.12.2014 ήταν 55,4% έναντι 51,4% της 31.12.2013.