Πετρόπουλος: Αύξηση 36,4% στα επαναλαμβανόμενα κέρδη 6μήνου - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Πετρόπουλος: Αύξηση 36,4% στα επαναλαμβανόμενα κέρδη 6μήνου

05.08.2015 09:46

Πετρόπουλος: Αύξηση 36,4% στα επαναλαμβανόμενα κέρδη 6μήνου

 

Σημαντική βελτίωση των οικονομικών του μεγεθών εμφάνισε στο εξάμηνο του 2015 ο όμιλος Πετρόπουλου, που είδε τις τιμολογηθείσες πωλήσεις του να ενισχύονται κατά 30% και τα επαναλαμβανόμενα κέρδη μετά από φόρους κατά 36,4%.
Οι τιμολογηθείσες πωλήσεις του ομίλου Πετρόπουλου κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 30η Ιουνίου αυξήθηκαν κατά 30% και ανήλθαν σε 39,5 εκατ. ευρώ (30,4 εκατ. το 2014).Το ΕΒΙTDA του ομίλου αυξήθηκε κατά 32,4% και ανήλθε σε 2,841 εκατ. (2,146 εκατ. το 2014).

Το ίδιο διάστημα, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 586.836 ευρώ έναντι 1.024.399 ευρώ στο εξάμηνο του 2014, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 72.630 ευρώ έναντι 915.337 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014.

πετροπουλο

Όπως σημειώνει η εταιρία, τα κέρδη έχουν επιβαρυνθεί εκτάκτως με το ποσό 1.175.954 ευρώ πρόσθετου ΦΠΑ, που -σύμφωνα με την ίδια- της επιβλήθηκε άδικα κατόπιν φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2008-2012, επιπλέον του ήδη καταβληθέντος κατά τις εν λόγω χρήσεις.

Επομένως τα επαναλαμβανόμενα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας είναι 1.248.584 ευρώ αυξημένα κατά 36,4% από το αντίστοιχο διάστημα του 2014.

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά 25,8% και ανήλθε σε 10,851 εκατ. ευρώ (14,622 εκατ. στις 30.6.2104), ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν κατά 69% και ανήλθαν σε 14,806 εκατ. (8,738 εκατ. στις 30.6.2014). Τέλος, ο δείκτης φερεγγυότητας του ομίλου (καθαρή θέση ως ποσοστό του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) στις 30.6.2015 ήταν 55%.

πετροπουλο

 

Αποτελέσματα Ομίλου Πρώτου Εξαμήνου 2015

Συνοπτική Ανασκόπηση

 

Οι τιμολογηθείσες πωλήσεις του Ομίλου κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 30η Ιουνίου αυξήθηκαν κατά 30% και ανήλθαν σε €39,5 εκ. (€30,4 εκ το 2014). To ΕΒΙTDA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 32,4% και ανήλθε σε €2,841εκ (€2,146 εκ το 2014).

 

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €586.836 έναντι €1.024.399 το 2014, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας σε €72.630 έναντι €915.337 το αντίστοιχο διάστημα του 2014. Τα κέρδη έχουν επιβαρυνθεί εκτάκτως με το ποσό €1.175.954 πρόσθετου ΦΠΑ, που επιβλήθηκε άδικα στην Εταιρία κατόπιν φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2008-2012, επί πλέον του ήδη καταβληθέντος κατά τις εν λόγω χρήσεις.

πετροπουλο

Επομένως τα επαναλαμβανόμενα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας είναι €1.248.584 αυξημένα κατά 36,4% από το αντίστοιχο διάστημα του 2014. Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά 25,8% και ανήλθε σε €10,851 εκ (€14,622 εκ στις 30.6.2104). Τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν κατά 69% και ανήλθαν σε € 14,806 εκ. (€ 8,738 εκ στις 30.6.2014).

 

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) στις 30.6.2015 ήταν 55%.

Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1η Ιαν. – 30η Ιουν.

Ποσά σε χιλ. €

 

2015  v  2014

 

πετροπουλο

 

Συνολικές πωλήσεις 39.616 και 30.425

Έμμεσες πωλήσεις 64 και 52

Τιμολογηθείσες πωλήσεις 39.552 και 30.373

Μικτά κέρδη 7.110 και 5.919

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 732 και 812

Έξοδα διοικήσεως και πωλήσεων (5.343) και (4.970)

Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης (90) και (20)

Λειτουργικά Κέρδη 2.409 και 1.741

Λοιποί φόροι (1.176) και 0

Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) (646) και (717)

Αποσβέσεις που συμπεριλαμβάνονται στα λειτουργικά έξοδα 431 και 405

Κέρδη προ Φόρων 587  και 1.024

Φόρος εισοδήματος (514) και (109)

Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους 73 και 915

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017