Περί της Inform Λύκος και της διανομής των 22,6 εκατ. ευρώ... - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Περί της Inform Λύκος και της διανομής των 22,6 εκατ. ευρώ…

06.04.2015 12:24
ΛΥΚΟΣ: Την 31 Δεκεμβρίου 2014, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε 12,76 εκατ. ευρώ και ήταν διαιρεμένο σε 20.578.374 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,62 ευρώ η κάθε μία.

Mε βάση το μετοχολόγιο της 31ης Δεκεμβρίου 2014, η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας ήταν η ακόλουθη: LYKOS AG 14.568.053 τμχ και 70,79% – Όλγα Λύκου 1.937.856 τμχ και 9,42%.

Τουτέστιν το οικογενειακό ποσοστό ξεπερνούσε οριακά το 80%. [Μάζεψε αρκετά με την διαδικασία της δημόσιας πρότασης στα 1,5000 ευρώ(!)…]

ΝΑ σημειωθεί ότι ο κ.Νικόλαος Λύκος είναι ο βασικός μέτοχος της LYKOS AG και κατέχει ποσοστό 96,14% των μετοχών της.

INFORM ΛΥΚΟΣ: Κατά την διάρκεια της χρήσης 2014 καθώς και στην προηγούμενη χρήση 2013 λόγω του ζημιογόνου αποτελέσματος της Εταιρείας κατά τις χρήσεις 2013 και 2012 αντίστοιχα δεν διανεμήθηκαν μερίσματα.

Λόγω του κερδοφόρου αποτελέσματος της παρουσιαζόμενης χρήσης 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτίθεται να προτείνει στις επερχόμενες Γενικές Συνελεύσεις που θα πραγματοποιηθούν στη χρήση 2015 την διανομή κερδών ποσού 22,6 εκατ. ευρώ.

Το ποσό του 1,06 ευρώ ανά μετοχή με τον εξής τρόπο: Αρχικά καταβολή μετρητών κατόπιν μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, ποσού 0,70 ανά μετοχή εντός του πρώτου τετραμήνου του 2015, μετά από σχετική απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και

Μετέπειτα διανομή μερίσματος ποσού 0,40 (καθαρό 0,36) ανά μετοχή, μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017